Stadshusets historia

Stadshusområdet har en lång historia. Stadshuset på Skolgatan 31 var från början kaserner (bostäder) för kavalleriförbandet K8. Huvudbyggnaden invigdes 1900 och lokalerna har från 1969 använts av Umeå kommun.

Utställningen "Stadshusområdet – en historia" togs fram inför stadshusets 50-årsjubileum 2019. Utställningen består av webbsidor med fakta, foton och berättelser, men också en tidslinje med historiska milstolpar för stadshusområdet och foton utskrivna i stort format som finns i stadshusets trapphus.

Planering och uppbyggnad

Stadshusets historia börjar i slutet av 1800-talet, då man beslutade att flytta kavalleriförbandet K8 från Frösön i Östersund till Umeå.

År 1894 började planeringen av området och kasernbyggnaden, ritad av arkitekten Erik Josephson. Detta stod klart år 1900. Kasernbyggnaden var en del av det stadshus vi ser i dag.

Kavalleriregementet K8 ryckte in i kasernbyggnaden sommaren 1901 under ledning av regementschef Gustaf Löwenhjelm. I september var hela kavalleriregementet på plats i Umeå. Regementet bestod av jägarskvadroner och trossen, som ansvarade för bland annat mat och materiel. Det var överstelöjtnant Löwenhjelm som var den första att introducera skidtolkning efter häst i kavalleriet.

Utbyggnad 1902–1907

Det stod klart att kasernen behövde byggas ut eftersom den allmänna värn­plikten trädde i kraft år 1901. Man beslutade att bygga ut kasern­byggnaden på längden och utbyggnaden gjordes från båda sidor. Detta arbete ägde rum mellan 1902 och 1907 och resulterade i en tre gånger så lång byggnad som den ursprungliga.

Hela huset vilar på en rustbädd som är ett ramverk av kraftiga bjälkar eller timmer som förenas med tvärbalkar på varje halvmeter. Utrymmet mellan bjälkarna fylldes med stenar och lera och sedan spikades ett golv mot rustens yta. Därefter anlades själva grundmuren. Denna typ av träkonstruktion användes förr i tiden när husgrunden ansågs vara svag.

Andra byggnader på kasernområdet

Området framför det nuvarande stadshuset var själva kasernområdet och på den norra sidan byggdes ridhus och stallar för dragonernas hästar och materiel. Stallarna närmast byggnaden tillhörde officerarna. Ridhusen och stallarna används numera som lagerlokaler och parkeringshus.

För att klara av förflyttningen av ryttare och hästar mellan stallarna och kasernområdet byggdes två speciella ryttargångar genom byggnaden. De båda ryttargångarna gick rakt igenom kasernbyggnaden och numera finns där ett sammanträdesrum som heter just Ryttargången.

På kasernområdet tillkom även andra byggnader, till exempel exercishuset. Det användes senare som gymnastiksal för kommunanställda och föreningar. Sedan 2014 är byggnaden en restaurang som heter Översten.

Grindstugorna var regementets enda in- och utpasseringspunkt och på den tiden fungerade byggnaderna som vakt- och arrestpaviljonger.

Sadelmakeriet bakom stadshuset byggdes 1885 och användes som nödbostad efter den stora stadsbranden 1888. Det blev sedan sjukhus för regementet och så småningom användes lokalerna som verkstad för skräddare, sadelmakare och skomakare. Byggnaden används numera som kontorslokaler av Umeå kommun.

Underofficersmässen i sydvästra hörnet av kasernområdet fungerade som bostäder och mäss för underofficerare. Under 1980-talet var det en växel­telefonistlokal. Senare har byggnaden använts av fackliga organisationer och av Umeå kommuns hemtjänstverksamhet.

Den gamla kanslibyggnaden Ryttmästaren i sydöstra hörnet var den sista stora byggnad som tillkom i området och den var färdigbyggd år 1911. Den tillhörde regements­expeditionens olika avdelningar och officerskåren fick en mäss inom kasern­området. Denna anrika byggnad från K4-tiden har senare använts som samlingsplats för möten och konferenser och för utbildningsverksamhet. Byggnaden är varsamt renoverad och man valde att i stort sett behålla den gamla rumsindelningen.

Umeå kommun flyttade in 1969

Huvudbyggnaden, den före detta kasernbyggnaden kallas stadshuset sedan Umeå kommun flyttade in i december 1969. Man beslöt att bygga ett annex bakom stadshuset, på norra sidan och det stod klart tre år senare. Det sammanbands med stadshuset genom en förbindelsegång i markplan.

1980 tillkom ytterligare ett gårdsannex på södra sidan som även det fick en förbindelsegång till stadshuset. Det södra gårdsannexet står på den plats där marketenteriet en gång var placerat.

Ombyggnationer på stadshusområdet 2015–2017

Brister på arbetsplatser inom stadshusområdet löstes under en lång tid genom att förtäta, det vill säga skapa fler arbetsplatser på samma yta. I flera fall var lokalerna trånga och dåligt anpassade. Bristande ventilations- och värmesystem behövde åtgärdas för att undvika problem både för byggnader och arbetsmiljö.

Inför ombyggnationerna skedde en översyn av lokalbehoven nu och i framtiden och möjliga samordningsvinster utreddes, som till exempel bokningsbara mötes­rum. Verksamheternas placeringar i de olika byggnaderna blev prioriterade utifrån antal externa besök, lätta att hitta, tillgänglighet, lokal­nyttjande, sammanhållna funktioner och intern samordning.

Tillbyggnaden Kuben och Länken på stadshusets baksida byggdes för att öka mängden kontor- och samlokalisera mötesrum. Kuben är sammanlänkad med Norra flygeln och stadshuset genom en passage som kallas Länken. På så sätt kan personal och medarbetare röra sig mellan de olika byggnaderna inomhus via trappor och hissar.

Ombyggnationerna av lokalerna i stadshuset innebar även flera andra projekt i inom- och utomhusmiljöerna såsom fler cykelparkeringar, solavskärmning, anpassning av belysning, utbyte av styrsystem för kylanläggning, låssystem till nybyggda Kuben och Länken med mera.

Sidan publicerades