Frågor och svar om boendestöd

Individ- och familjenämnden har beslutat att införa insatsen boendestöd inom socialtjänsten. Ett stegvist införande av boendestöd kommer att ske under 2024. Nämnden beslutade också att insatsen ska vara avgiftsfri för den enskilde.

Umeå kommun har idag en unik och komplex hantering av boendestöd där kommunen tillgodosett behovet av boendestöd genom beslut om hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) eller genom beslut om personligt stöd inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Olika delar av boendestödet har hanterats på olika sätt vad gäller hur utförarna finansierats, fördelning av uppdrag och vilka förutsättningar som funnits för att ge boendestöd. Den enskilde har i vissa fall betalat avgift (hemtjänsttaxa) och i andra fall varit avgiftsbefriade (beslut från Vuxenenheten samt vissa beslut från utredning FO under 65 år).

Umeås hantering av behov av boendestöd är idag varken rättssäkert eller likvärdigt. Ett aktivt arbete för att föra samman boendestödet i syfte att införa en likvärdig och rättssäker insats har därför pågått under många års tid. Individ- och familjenämnden har sedan 2016 inriktningen att boendestödet ska vara sammanhållet. Detta innebär en rättssäker handläggning oberoende av vilken del av myndighetsutövningen som tar emot och utreder ärendet samt att boendestödet ska utgå ifrån den enskildes behov och vara likvärdig i kvalitet.

Kortfattat är boendestöd en insats som utförs tillsammans med personen som har boendestödet, medan hemtjänst är en insats där personalen utför aktiviteter och omvårdnad åt personen som tar emot insatsen.

Boendestöd är ett flexibelt stöd som innefattar att motivera, vägleda och ge stöd vid sämre mående och/eller svåra situationer i syfte att skapa trygghet och struktur för den enskilde. Vanliga aktiviteter som den enskilde kan behöva stöd i kan vara att sköta sin ekonomi, att ta ansvar för sitt boende, myndighetskontakter och kontakt med vården samt meningsfull sysselsättning. För detta uppdrag behövs kompetenser, metoder och arbetssätt som normalt inte finns inom hemtjänsten.

Enligt Socialstyrelsen är boendestöd den vanligaste insatsen för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Umeå sticker tillsammans med 12 mindre kommuner ut i den nationella statistiken att inte ha några personer med boendestöd. För Umeås del handlar det om att de personer som har behov av boendestöd istället fått beslut om hemtjänst eller personligt stöd. Detta innebär att målgruppen osynliggjorts och förutsättningarna för att tillgodose behovet av boendestöd har varit olika beroende på vilken enhet inom Socialtjänsten som fattat beslutet.

För att säkra ett likvärdigt stöd och öka rättssäkerheten inför Umeå nu boendestöd som beslut och insats.

Individ- och familjenämnden har sedan länge uppmärksammat behovet av boendestöd som beslut och insats och ett aktivt arbete har pågått sedan 2020 med att formulera vad boendestöd innebär i Umeå.

Behovet av att särskilja boendestöd från hemtjänst har uppmärksammats särskilt kring förtydliganden för den kompetens som ska finnas inom hemtjänst. Från 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt och från och med 1 juli 2023 kan endast den som får använda titeln undersköterska vara fast omsorgskontakt. Dessa förtydliganden tydliggör skillnaden mellan hemtjänst och boendestöd då de som arbetar med boendestöd har olika kompetenser och bakgrunder som alla behövs för att möta behoven. Förutom undersköterskor finns till exempel personal som är socionomer eller har annan utbildning inriktad mot socialt arbete samt personal med kompetens inom psykiatri.

Förändringen behöver ske i samband med en revidering av förfrågningsunderlaget enligt LOV för hemtjänst då införandet av boendestöd påverkar volymerna i avtalet för hemtjänst. Arbete med revidering av underlaget påbörjades under 2023, men nya avtal under 2024.

  • Enskilda med behov av boendestöd som tillgodoses genom beslut om hemtjänst.
  • Enskilda med behov av boendestöd som tillgodoses genom beslut om personligt stöd.
  • Enskilda med behov av hemtjänst som utförs av Umeå kommun.
  • Utförare av hemtjänst till personer som efter förändringen ansöker om och beviljas boendestöd.

Det är svårt att veta hur många personer som påverkas av införandet av boendestöd eftersom behoven av boendestöd döljs i beslut om hemtjänst eller personligt stöd. Förvaltningen har gjort en ärendegenomgång och bedömt behoven av hemtjänst respektive boendestöd. I denna genomgång framgår att ca 520 personer med beslut om hemtjänst och ca 180 personer med beslut om personligt stöd bedöms ha behov av boendestöd.

För de personer som har beslut om hemtjänst och som handläggare bedömer har behov av boendestöd kommer handläggare vid uppföljning informera att personen har behov av insatsen boendestöd och att personen själv kan söka om boendestöd. Om personen inte vill ansöka om boendestöd görs en uppföljning av hemtjänstbeslutet i vanlig ordning och insatsen löper på med den utförare som personen väljer enligt LOV för hemtjänst.

Personer med beslut om personligt stöd får idag en insats som i många delar seglar det Umeå kommun ska införa som boendestöd. Stödet är flexibelt i sin utformning, beslutet är inte tidsskattat och den enskilde betalar ingen avgift. Socialsekreterare kommer vid uppföljning av beslut om personligt stöd informera om att den insats personen tagit del av numer heter boendestöd och att personen kan ansöka om denna insats.

Förvaltningen ser att boendestöd kommer att vara en viktig insats för att Socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar både utifrån en kommande ny socialtjänstlag och de förslag som presenterats i samsjuklighetsutredningen. Det är inte helt tydligt hur kommunens ansvar kommer att se ut och förvaltningen ser därför behov av att ta fullt ansvar för insatsen boendestöd under denna ovissa tid genom att samla ihop och driva boendestödet i egen regi.

Utifrån det underlag med bedömning av behovet av boendestöd för de personer som idag har beslut om hemtjänst som utförs av en LOV-utförare (intern eller extern) motsvarar antalet timmar med bedömt behov av boendestöd 9% av det totala antalet timmar hemtjänst som reglerades av LOV-avtalet i december 2022.

För vissa utförare av hemtjänst är förändringen mer påtaglig än för andra då fördelningen av personer med behov av boendestöd ser väldigt olika ut utförare emellan.

En viktig faktor för att kunna tillhandahålla boendestöd utifrån vägledningens intention är att besluten inte tidsskattas. Detta gör det svårt att hitta en ersättningsmodell för LOV inom boendestöd. Av de 10 kommuner som idag har LOV-avtal för boendestöd har 9 kommuner antingen ersättning per beslutad timme eller ersättning per utförd timme. För en kommun har förvaltningen i dagsläget ingen uppgift om ersättningsmodell. Förvaltningen ser därför att boendestöd som insats i dagsläget inte lämpar sig för upphandling enligt LOV. Detta baseras också på behovet av att samla ihop och ta ansvar för utformandet av boendestöd utifrån förändringar i lagstiftning som väntas komma och där boendestöd är en viktig insats som vi idag inte fullt ut vet hur den behöver se ut.

Förvaltningen har i uppdrag att se över konsekvenser för enskilda med anledning av övergången från beslut om hemtjänst till beslut om boendestöd i syfte att säkerställa att de får sina individuella behov tillgodosedda och återrapportera detta till nämnden i oktober. Detta arbete kommer att ske inom de utredningsenheter som fattar beslut om hemtjänst och personligt stöd.

Under hösten påbörjas ett intensivt arbete för att säkra insatsen boendestöd inom kommunens verksamhet Funktionshinderomsorg ordinärt boende utifrån de förutsättningar som nämnden gett. Arbetet utgår från att stärka kompetensen med de metoder och arbetssätt som behövs för att möta målgrupperna och skapa förutsättningar för den enskilde att med stöd av personal möjliggöra ett självständigt liv.

Ett stegvist införande av boendestöd kommer att ske under 2024.

Kontakt

Enskilda och anhöriga som har frågor och funderingar kring sina nuvarande beslut och insats är välkomna att höra av sig till sin handläggare eller socialsekreterare.

Kontaktuppgifter och telefontider till handläggare inom socialtjänsten

Sidan publicerades