Socialtjänstens systematiska arbetsmiljöarbete

Har socialtjänsten köpt ut medarbetare? Hur följs arbetsmiljön upp? Här är fakta, frågor och svar om social­tjänstens systematiska arbetsmiljöarbete.

På uppdrag av individ- och familjenämnden har Umeå kommuns upphandlade företagshälsovård genomfört en arbetsmiljöutredning. Utredningen omfattade socialtjänstens myndighetsutövnings placeringsgrupp och utredningsenheterna 0-18 år. Uppdraget utfördes under perioden maj–september 2022 och involverade medarbetare, chefer, fack och skyddsombud. Syftet med nämndens uppdrag till Feelgood var att stärka en hållbar arbetsmiljö och grunda denna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stark dialog mellan chef och medarbetare. Här finns frågor och svar kopplade till utredningen och arbetsmiljöarbetet inom socialtjänstens myndighetsutövning.

Ja, Feelgood är en extern avtalspartner.

Vem bestämde hur den externa arbetsmiljökartläggningen (Feelgoods) skulle genomföras?

En arbetsgrupp som består av fackliga representanter, skyddsombud och arbetsgivarparter resonerade om uppdraget, vad som skulle åstadkommas och utifrån det träffade de Feelgood. Arbetsgruppen var nöjda över hur Feelgood skulle ta sig an uppdraget. Individ- och familjenämnden fattade i mars 2022 beslutet att uppdra arbetsmiljökartläggningen till Feelgood.

Enligt medarbetarenkät och uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom myndighetsutövningen så ser vi goda resultat gällande ledarskap och stöd för 2022. Uppföljningen visar också att vi har ett förbättringsarbete att göra kring arbetsbelastning, återhämtning, säkerhet och trygghet.

Arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process och det pågår ett omfattande arbete med detta ute i våra verksamheter. En god arbetsmiljö grundar sig i att alla är delaktiga och tar ansvar i det arbetet, oavsett om man är medarbetare eller chef. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Socialtjänsten har inte köpt ut några medarbetare. Utifrån kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning finns rutin framtagen om hur arbetsgivaren ska agera vid exempelvis brister i anställningen. Ett alternativ i detta är att parterna, medarbetare och arbetsgivaren, gör en överenskommelse om att anställningen avslutas. Det är sker helt och hållet utifrån att arbetsgivaren och medarbetaren är helt överens om villkoren för att anställningen ska avslutas. Om parterna inte kan nå en överenskommelse om att anställningen avslutas så sker ingen överenskommelse.

Arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process och det pågår ett omfattande arbete med detta ute i våra verksamheter. En god arbetsmiljö grundar sig i att alla är delaktiga och tar ansvar i det arbetet, oavsett om man är medarbetare eller chef. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Som medarbetare ska du i första hand ha en dialog med din chef. Vill du ha stöd i hur du ska ta upp det på ett bra sätt kandu rådgöra med skyddsombud eller facklig företrädare. Känner du inte att det är verkningsfullt så har du möjlighet att ta upp det med din chefs överordnade chef. Du kan också rådgöra med skyddsombud eller facklig företrädare som kanske kan lyfta frågan. Att lyfta samarbetet, motsättningar och förbättringsförslag i dialog är en del av det löpande arbetsmiljöarbetet och samarbetet som ingår i våra anställningsavtal.

Om det gäller kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier eller att chefen begår allvarliga fel eller till och med brott så finns det kommunövergripande policy och rutiner för hantering av dessa. Om man anser att chefen har brutit mot arbetsrättsliga lagar och regler så har man rätt att själv eller med stöd av till exempel facklig organisation påkalla en rättstvist i frågan.

Visselblåsning

Umeå kommun också har en så kallad visselblåsarfunktion. Den ger medarbetare möjlighet att rapportera eventuella allvarliga missförhållanden, mutor och korruption i Umeå kommun. Nu finns det en e-tjänst, ett digitalt formulär, för att uppmärksamma missförhållanden. Där kan du vara anonym om du önskar. Visselblåsarfunktionen är ett viktigt komplement för att uppmärksamma eventuella missförhållanden, mutor och korruption. Om du upptäcker brister eller missförhållanden på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till din chef eller någon annan ansvarig längre upp i organisationen. Visselblåsarfunktionen är inte avsedd för rent arbetsrelaterade frågor som synpunkter på ledarskap eller vantrivsel på arbetsplatsen.

Brist kopplad till verksamheten

Om en person som är anställd inom socialtjänsten upptäcker en brist kopplat till verksamhetens kvalitet ska det rapporteras som en avvikelse, eller om det är en allvarlig händelse kopplat till en enskild individ som har någon insats eller kontakt med socialtjänsten, som en lex Sarah.

Samma arbetsgrupp som hade dialog om uppdraget (fackliga och arbetsgivar-representanter samt skyddsombud) kommer att fortsätta som arbetsgrupp och kommer också att följa upp arbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen och görs via en kommungemensam process.

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö framåt. Där är medarbetarenkäten en viktig del

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, kan liknas vid ett arbetssätt, en metod. Metoden beskrivs ofta som ett hjul, SAM-hjulet. Det beror på att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process i fyra steg: Undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp

Utifrån kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning finns kommungemensam rutin framtagen om hur arbetsgivaren ska agera vid exempelvis brister i anställningen.

Fångar ni upp i klagomålshanteringen om handläggare brister?

Ja, generellt sett framkommer det i vår klagomålshantering.

Som arbetsgivare vill vi att medarbetare som upplever att de utsatts för kränkande särbehandling eller repressalier ska våga ta upp det med sin chef eller skyddsombud så att vi kan reda ut vad som har hänt enligt den rutin som finns framtagen inom Umeå kommun.

I kartläggningen kommer det fram att medarbetare upplever brister i kommunikation och bemötande från cheferna vilket bidragit till att flera medarbetare uppger oro och otrygghet i arbetsrelationen och i sitt arbetsutförande. Vi uppmuntrar till att i första hand ta kontakt med sin chef, om man känner att man vill ha stöd i det så uppmuntrar vi att kontakta sitt skyddsombud eller fackliga företrädare så har vi en träff tillsammans.

Handlingsplaner görs på respektive beslutsnivå och uppföljning av aktiviteter och åtgärder görs på respektive nivå. Det finns också ett starkt engagemang och vilja från både fack, arbetsgivare och skyddsombud att förutsättningar ska skapas så att det kan ske förändringar som leder till förbättringar.

Var källkritisk

Var källkritisk när det gäller information som handlar om socialtjänsten och LVU, till exempel i sociala medier. Fråga dig om informationen stämmer, vem som ligger bakom den, om källan är pålitlig och varför informationen finns. Sök information från flera källor, agera utifrån korrekt information och sprid inte falska uppgifter.

Be critical when it comes to information about the social services and LVU, for example in social media. Ask yourself if the information is correct, who is behind it, if the source is reliable and why the information is available. Seek information from multiple sources, act on correct information and do not spread false information.

Läs mer om källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.msb.se)

Sidan publicerades