Skiss som visar hur Nygatan ska se ut när den är färdig, med björkallé och gång- och cykelväg i fokus.

Så här ska Nygatan se ut när den är färdigbyggd. Illustration: Tyréns.

Frågor och svar om Nygatan

Som en del av investeringsprogrammet bygger vi om Nygatan i centrala Umeå. Vi får en hel del frågor om ombyggnationen och svarar på dessa här.

Varför byggs Nygatan om?

– Gång- och cykelvägen längs med Nygatan ska flyttas till den norra sidan av gatan för att främja ett tydligare, säkrare och sammanhållet gång- och cykelstråk genom centrala Umeå. Under ombyggnationen ska också vatten- och avloppsledningar som går genom området bytas ut och fjärrvärmeledningar åtgärdas. Genom ombyggnationen underlättar vi också för varutransporter, vilket gör det enklare för fotgängare och cyklister att ta sig fram.

Varför byggs gång- och cykelvägen på gatans solsida?

– Dels för att hålla cykelstråket genom centrala Umeå på en och samma sida, dels för att solsidan blir snöfri tidigare, vilket gör att vi kan drifta och underhålla den på ett mer effektivt sätt.

Kommer jag kunna fortsätta cykla och gå längs gatan under byggtiden?

– Nygatan är en vältrafikerad cykelväg och under byggperioden är gång- och cykeltrafiken fortsatt möjlig längs med gatan, även om gatan under perioder inte är lika lättframkomlig som vanligt.

När är det klart?

– Ombyggnationen beräknas vara klar under 2024.

Hur är björkarnas inverkan på gatan?

– I dag är framkomligheten för gångtrafikanter bitvis bristfällig med ojämn gångyta, delvis beroende på trädrötter som bryter upp mot markbeläggningen och skapar ojämnheter. Att de bryter upp mot ytan beror på att trädens rötter inte har tillräcklig jordvolym med porositet. Täta undre lager till väg och gångbana gör att rötterna tränger sig upp till de övre lagren och plattläggningen för att hitta syre och vatten. En del i ombyggnationen är att anlägga luftiga undre lager och luftningsbrunnar för att möjliggöra långsiktigt hållbar miljö för träden och minimera risken att i förtid behöva bygga om gatan igen.

Varför har björkarna tagits bort?

– I projektet finns det behov av att åtgärda fjärrvärmeledningar och byta vatten- och avloppsledningar som går genom området. Detta arbete kräver djupa schakter i trädens rotzoner som skulle ge svåra skador på trädens rotsystem och medföra risk för sjuka och instabila träd. När vi vägde samman både behovet av djupa schakter och utbyte av vägkropp så bedömde vi det som att riskerna var för stora med att försöka behålla träden och att det i förlängningen skulle vara bättre för allén om hela gatan kunde grävas om och växtbetingelserna därmed kunde förbättras. Det innebär att det inte möjligt att behålla befintliga träd längs sträckan.

Kommer ni plantera nya björkar?

– Ja, vi planterar 51 större björkar våren/sommaren 2024. De ska stå glesare än den gamla allén för att ge träden bättre utrymme.

Hade Umeå kommun tillåtelse att ta bort björkarna?

– Trädallén var biotopskyddad, vilket vi visste om, men i hanteringen missade vi dessvärre att begära dispens från länsstyrelsen för avverkningen. Vi ska säkerställa att det inte händer igen genom att arbeta in rutinen i vårt kvalitetsarbete och i våra projektmallar.

Vad är en biotop?

– Ett naturområde som på grund av sina egenskaper utgör livsmiljö för vissa djurarter och växtarter. Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller områden som annars är särskilt skyddsvärda.

Kommer det att bli vattenavstängningar?

– Ja, under arbetets gång blir det kortare planerade vattenavstängningar. Dessa aviserar vi via SMS minst 24 timmar innan. För att kontrollera att ditt telefonnummer finns med eller om du vill ha mer information läs mer på www.vakin.se/SMS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I byggprojekt kan det ibland inträffa oförutsedda händelser som gör att vi måste stänga av vattnet omedelbart. Ta därför som vana att under projekttiden ha en karaff (eller liknande) med vatten i kylen.

Mer information

Håll dig uppdaterad genom att följa kommunens webbsida om Nygatan-projektet: www.umea.se/nygatan. Där fyller vi fortlöpande på med ny information när vi har den.

Sidan publicerades