Hur skolan arbetar med särskilt stöd och anpassningar i lärmiljön

En debattartikel i Västerbottens-Kuriren tar upp frågor om vad som blev av satsningen på områdesbaserade resursklasser och riktar kritik till Umeå kommun. Här ger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör och Gunnar Olofsson, skolstrateg svar på frågor.

Ett tydligt fokus för alla skolor i Umeå kommun är att alla elever utifrån sina förutsättningar ska ha en bra skolgång med en bra lärandemiljö i sin skola. Lärare, rektorer, och elevhälsa arbetar målmedvetet med detta. Det är också en uttalad inriktning för för- och grundskolenämnden utifrån de beslut som nämnden fattade i november 2021.

Alla skolor ska, så långt det är möjligt, kunna erbjuda en undervisning av god kvalitet utifrån elevernas behov av en tillgänglig och inkluderande lärmiljö med anpassningar och en tydlig struktur.

Det uttrycks ibland uppfattningar med inriktning att alla elever som har ett stort behov av stöd skulle få en bättre utbildning i en tillsammans med ett fåtal andra elever från olika skolor. Alla elever har dock olika behov av stöd och bemötande för att deras utbildning och lärande ska bli framgångsrikt, både på kort och lång sikt.

Anpassningar i lärmiljön och särskilt stöd

I första hand ska elevens behov både kartläggas och hanteras på elevens hemskola med såväl anpassningar i lärmiljön samt olika former för särskilt stöd. Att flytta elever från sin ordinarie skola till en resursklass på en annan skola tillsammans med elever från olika skolor är inte en lösning som man i första hand ska eftersträva. Det riskerar att skapa både en segregerad skolmiljö och en dålig lärandesituation för dessa elever. Det är en lösning som kan göras när man provat alla andra möjligheter till stöd och anpassningar på elevens hemskola och när det finns elever med liknande behov av anpassningar och stöd och undervisning för att klara kunskapsmålen.

Många skolor i Umeå kommun har de senaste åren utvecklat sina lärmiljöer genom generella anpassningar och individuella särskilda anpassningar i lärmiljön. Pedagogisk personal har ökade kunskaper avseende behov av anpassningar i lärmiljön utifrån elevers olika funktionsnedsättningar. Antalet lärare med specialpedagogisk kompetens i kommunala skolor har också ökat.

Om en elev har behov av särskilt stöd beslutar rektor om åtgärder som både kan genomföras individuellt och i grupp. En form av särskilt stöd kan innebära undervisning i särskild undervisningsgrupp som genomförs i en liten grupp på skolan. Det är ett särskilt stöd som genomförs på flera grundskolor i Umeå där behov finns.

I Umeå kommuns grundskolor finns förutom generella anpassningar i skolans lärmiljöer även

  • extra anpassningar
  • särskilt stöd enskilt eller i grupp på elevens hemskola
  • skolor med lärare som arbetar i flexteam och bidrar till att utforma utbildningen för elever som har behov av att inte alltid undervisas i hel klass eller behöver personligt stöd under skoldagen för att få skoldagen att fungera på ett bra sätt
  • några skolor med liten klass med få elever och högre personaltäthet för elever med liknande behov av stora anpassningar i lärmiljön
  • elevplatser i resursskolan Bräntbergsskolan AST årskurs 7–9 dit vårdnadshavare kan söka plats
  • elevplatser i en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, Björken.

Kommungemensamma resursklasser då skolans insatser är uttömda

Ibland kan det uppstå tillfällen då en elev behöver en lärmiljö som elevens skola inte klarar av att uppfylla trots intensivt arbete med anpassningar av lärmiljön, extra anpassningar och många olika former av särskilt stöd.

För och grundskolenämnden beslutade därför också att göra det möjligt att inom grundskolan organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursklasser.

Det innebär att när inga andra lösningar fungerat för att skapa en bra lärandemiljö för elever så ska det vara möjligt att erbjuda vårdnadshavare att byta till en skola där det skapas eller finns en liten klass med elever med liknande behov av stora anpassningar och särskilt stöd.

Arbete pågår för att få tillgång till lämpliga skollokaler för att utöka antalet elevplatser på Björken till höstterminen 2023. Några lokaler för detta ändamål har dock ännu inte blivit tillgängliga eller anvisade på grund av brist på kommunala lokaler.

Fokus för grundskolor i Umeå kommun är även fortsättningsvis inriktat på att ha goda kunskaper och medvetenhet att åstadkomma goda lärmiljöer på elevernas hemskolor som stödjer varje elevs lärande och utveckling. Kommunen arbetar parallellt med att utveckla olika möjligheter till anpassade lärmiljöer för elever som har mycket stora behov.


Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör

Gunnar Olofsson, skolstrateg

Utbildningskontoret

Sidan publicerades