Vaniljdrömmen är en gruppverksamhet med inriktning på produktion i kök och konferensverksamhet.

Exempel på arbetsuppgifter: I arbetet är det ett högt tempo och de arbetsuppgifter som deltagarna utför är bland annat bakning, försäljning av fika och lunch i cafét samt leveranser av beställt fikabröd till andra verksamheter. I arbetet ingår även renhållning i kök, tvätt och andra uppgifter kopplat till arbetsuppgifter i köket.

Fysisk miljö: Caféet håller öppet för allmänheten. I köket finns flera arbetsstationer för bakning.

Adress: Älgvägen 9

Cytiva är en extern gruppverksamhet som håller till i ett företag där det konstrueras och tillverkas avancerade laboratorieinstrument som säljs till länder i hela världen.

Exempel på arbetsuppgifter: deltagarna arbetar med att montera, etikettera och paketera olika tillbehör och produkter. Vi mäter, väger och skär till material, hämtar tillbehör och levererar färdiga arbeten till rätt ”lastplats” eller grupp. Vi hjälper även andra grupper med enklare monterings-, paketerings- och etiketteringsarbeten i mån av tid. Vissa lättare städuppgifter förekommer också. På Cytiva följer vi till stor del fabrikens arbetsrutiner, men anpassar arbetsuppgifterna efter var och ens förmåga.

Fysisk miljö: Fabriksmiljö med cirka 400 medarbetare inom mekanik, elektronikkonstruktion, finmekanisk bearbetning, montering och testning av slutprodukter.

Adress: Mariehemsvägen 212

Holmsund vänder sig till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på arbetsuppgifter: Verksamheten är uppdelad i olika mindre grupper med fokus på produktion, snickeri, hantverk, papper och serviceuppdrag. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat tillverkning av dopljusstakar samt andra hantverk i trä både på beställning och för försäljning. Andra förkommande arbetsmoment är strimling av papper som senare används som ströunderlag i ett stall. Olika serviceuppdrag som exempelvis uppsättning av affischer, tömning av återvinningskärl för andra verksamheter samt många andra varierade uppdrag med olika samarbetspartners.

Fysisk miljö: I verksamheten finns ett snickeri samt ett antal större aktivitetsrum som är utformade för att arbeta med hantverk, strimling av papper och andra förekommande moment.

Adress: Sandviksvägen 2.

Ekrarna är en gruppverksamhet med syfte att finnas i andra externa verksamheter, exempelvis gymnasieskolor och omsorgsboenden för äldre.

Inom Ekrarna utgår vi från den enskilda individens förmågor och behov samt gruppens förutsättningar. Personalen arbetar utifrån ett flexibelt förhållningssätt och arbetar medvetet med att agera som en förebild i arbetsrollen.

Exempel på arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna för deltagarna varierar men kan bland annat vara vaktmästarsysslor, renhållning och caféverksamhet.

Fysisk miljö: Miljön varierar då arbetsplatserna är förlagda till olika offentliga platser inom Umeå centralort. Då flertalet av arbetsställena är förlagda till skolverksamhet förutsätter det att deltagare kan och vill vistas i den miljön.

Adress: Älgvägen 9, men arbetsplatserna är förlagda till olika platser och verksamheter inom Umeå centralort.

Läs och hör är en gruppverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning på måttlig till hög utvecklingsnivå.  Verksamheten är indelad i tre block: media, rörelse och kultur. 

Exempel på arbetsuppgifter: Inom media erbjuds deltagarna huvudsakligen tidnings- och almenacksproduktion eller självständiga arbetsuppgifter vid en dator. En sådan arbetsuppgift kan vara att komponera frågesport, att sätta ihop enklare filmer eller att renskriva administrationsuppgifter.

Rörelseverksamheten är indelad i olika teman, likt exempelvis balans och koordination. Aktiviteten är gruppbaserad och tar grund i deltagarnas kroppsliga förmågor och behov.  Alla deltagarna erbjuds även en daglig lunchpromenad.

Kultur, består av skapande-, musik-, mat-, och sällskapsspelgrupper samt bingo. 

Läs och hör har också en vaktmästerigrupp som sköter städ, inventering och källsortering. Vaktmästerigruppen färdigställer även arbeten från de övriga grupperna, exempelvis laminerar de bilder till Memory och sätter ihop målarböckerna och tidningarna. De utför även en del enklare legoarbeten, såsom jägarnäver och lättare skruvsortering. 

Fysisk miljö: verksamheten är förlagd inomhus, med tillgång till utevistelser.

Adress: Backenvägen 154

Miljöservice arbetar med renhållning i centrum och fritidsanläggningar runt om i Umeå.

Exempel på arbetsuppgifter: Miljöservice ansvarar för renhållning i några parkeringsgarage samt vissa parkeringsytor. Verksamheten utför även vaktmästaruppgifter på uppdrag av externa aktörer samt tömmer batteriholkar runt om i Umeå.

Fysisk miljö: arbetet är mestadels förlagt utomhus och i direkt anslutning till stadstrafik – vilket förutsätter att deltagarna klarar av att vistas där på egen hand.

Adress: Magasingatan 4

Nejden är en gruppverksamhet med temat naturlig rörelse, återvinning och miljö. Verksamheten består av både inomhus- och utomhusaktiviteter. Deltagarna arbetar efter enskilda scheman som gås igenom varje morgon utifrån varje deltagares genomförandeplan. Deltagarna arbetar tillsammans och mycket fokus ligger på samspel och övning på sociala sammanhang.

Exempel på arbetsuppgifter: Utomhus består arbetsuppgifterna av tillsyn av allmänna platser, skräpplockning och promenader. Inomhus finns uppgifter belagda på andra verksamheter, ex. har de städuppdrag av Fritid Umeå kommun. Deltagrna arbetar också med uppdrag från Viva Resurs i form av kontroll av pussel och lättare sortering. Sorteringsarbetena kan varieras över tid beroende på efterfrågan, tillgång och årstid. Det sker även lättare hushållsarbeten samt vattning av blommor och städ.

Nejden återvinner värmeljus, skapar tändrullar och strimlar papper. Varje aktivitet är ett led i en kedja, som genomförs från hämtning till lämning av verksamheten själv.

Fysisk miljö: Nejden ligger på Böleäng och aktiviteterna utförs mestadels utomhus i närområdet.

Adress: Smultronvägen 21

Nydanas verksamhet är uppdelad i förmiddags- samt eftermiddagsgrupp. Det är framför allt en mötesplats där deltagare får en känsla av att tillhöra ett socialt sammanhang, får miljöombyte och social gemenskap med övriga deltagare. Många beskriver att det skapar goda rutiner, vilket genererar till ett bättre mående, bryter ensamhet samt att man vågar träffa andra och samtala. De aktiviteter Nydana gör är inte i syfte att prestera ett visst resultat, utan ett sätt att träna motorik, umgås och få vara aktiv och kreativ. Att delta i grupp och samtala ger möjlighet att öva på sina språkliga färdigheter.

Exempel på arbetsuppgifter: Nydana erbjuder förutom social samvaro med gemensamt fika, även enskilt arbete i grupp. Där den enskildes önskemål, om så finns, planeras in i verksamheten. Vi jobbar med skapande, bakning, utomhuspromenader, räkna pussel, dataarbete, sortering, räkna, musikbingo, finmotoriksträning, rörelse och hjärngympa. 

Fysisk miljö: På Nydana har vi ett lugnt tempo, tänker på ljudnivån och håller nere starka sinnesintryck. Vi inväntar och ger tid för att ge möjlighet att göra saker självständigt. Vi arbetar med en tydliggörande kommunikation och berättar återkommande vad som sagts, ska göras, är planerat för att de som har nedsatt minne ska få stöd att utföra aktiviteten.

Adress: Storgatan 22 A

Prästgatans är en gruppverksamhet för personer med måttlig till lindring intellektuell funktionsnedsättning. Alla aktiviteter syftar till att skapa naturlig rörelse för deltagarna, och majoriteten av verksamhetstiden är lagd utomhus.  Varje aktivitet som utförs är en del av ett kedjeförlopp som tydliggörs för deltagarna.

Exempel på arbetsuppgifter: Verksamheten har ett hållbarhetsfokus, med arbetsuppgifter kring återvinning, tvätt, städ och renhållning bland kommunala parker, lekplatser, grillplatser, etc.  Verksamheten har tillgång till en buss två dagar i veckan. Då sätter deltagarna bl.a. upp affischer åt studieverksamhet, uträttar ärenden, både åt sig själva och andra dagliga verksamheter eller gruppbostäder och hämtar upp pappersstrimmel som körs ut till olika stall i Umeå. 

Inomhus har verksamheten olika legojobb, såsom pappersstrimling, pusselräkning och tillverkning av braständare. Inomhus kan det även erbjudas motionscyklar ifall att man vill röra på sig lite extra. Verksamheten utför även arbeten åt en lokal potatisodlare, i form av att sköta etiketteringen av deras potatispåsar samt leverans tillbaka till återförsäljare.

Fysisk miljö: Verksamheten ligger väst på stan och är integrerad i ett lägenhetshus med tillhörande innergård.  Deltagarna behöver kunna ta sig omkring till fots utomhus för att kunna utföra verksamhetens olika arbetsuppgifter.  

Adress: Prästgatan 1

PTM bedrivs produktionsinriktat med stort deltagarfokus utifrån den enskildes behov och förmågor. Verksamheten riktar sig till individer med en intellektuell funktionsnedsättning. Hos PTM är det viktigt att deltagarna har meningsfulla arbetsuppgifter samt att arbetsgruppen värnar om varandra och har en trivsam arbetsmiljö som vi skapar tillsammans.

Exempel på arbetsuppgifter: PTM utför persienntillverkning utifrån beställningar från privatpersoner och företag, montering och legoarbeten gentemot företagspartners i Sverige. I dessa ligger en mängd olika arbetsmoment som våra brukare utvecklas i, både som individ och i grupp.

Fysisk miljö: Verksamheten ligger i industriella lokaler. Det förekommer höga ljud då vi arbetar med maskiner som ger ifrån sig ljud. I lokalen finns det olika enskilda arbetsstationer.

Adress: Lärlingsgatan 16

Spektrum är integrerat tillsammans med en annan kommunal insats, Arenor för Prövning (arbetslivsinriktad rehabilitering med reella arbetsuppgifter). Spektrum ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Det övergripande målet är att under en tidsbegränsad period utveckla den enskildes självständighet samt skapa en känsla av sammanhang och möjlighet till arbete. Spektrums syfte är att pröva om personer ska kunna gå mot en mer extern placering, d.v.s. reguljärt arbete eller om våra interna verksamheter är mer passade.

Exempel på arbetsuppgifter: Spektrum arbetar på uppdrag av returmarknaden med demontering, paketering, prismärkning m.m.

Fysisk miljö: På Tegelbruksvägen finns flera arbetsplatser inom olika yrkesområden exempelvis textil, snickeri, bygg, transport, lager, butik/sortering, cykel- och dataavdelningen.

Det är en anpassad och skyddad arbetsmiljö för personer som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Adress: Tegelbruksvägen 7

Tornets verksamhet är uppdelat i två grupper; stora och lilla gruppen. Verksamheten arbetar främst i gruppaktiviteter där målsättningen är gemenskap samt att personens behov av stimulans blir tillgodosett. Vi strävar efter självständighet. Detta innebär att man som handledare försöker motivera personen till att göra uppgifter och aktiviteter självständigt och bibehålla de färdigheter som personen redan har förmåga att utföra. Vårt mål är individen i centrum och att alla ska känna att de har en meningsfull sysselsättning.

Exempel på arbetsuppgifter: I vår verksamhet står hälsan i fokus; såväl fysisk som psykisk. Vi arbetar med rörelse i form av promenader eller olika typer av rörelsegrupper. Vi arbetar även med hjärngympa, knep och knåp, färg och form etc.  Deltagare arbetar även själva i mindre grupper eller par, med exempelvis spel och här står det sociala samspelet i fokus. Vissa arbetsuppgifter genomför deltagare enskilt, allt efter individs behov.  

Fysisk miljö: Tornet har flera olika aktivitetsrum för att kunna ge ett anpassat stöd utifrån individens behov samt vilken aktivitet som ska utföras.

Adress: Älgvägen 9

Tula daglig verksamhet är en gruppverksamhet med inriktning på kultur och skapande.

Exempel på arbetsuppgifter: Verksamheten fokuserar på tre olika kulturella teman: Rytm, alternativet och skapande.  Rytmens syfte är att uttrycka känslor i rörelse, exempelvis genom yoga.  Skapandes syfte är att få skapa och uttrycka sig kreativt med olika material. 
Alternativets syfte är att utveckla kognitiva förmågor, exempelvis genom minne och sifferträning, frågesport och sammarbetsövningar. 

Fysisk miljö: Verksamheten ligger på Umedalsområdet. I huset finns även andra dagliga verksamheter. Verksamheten innehåller en stor del rörelse och viss rörelseförmåga krävs.

Adress: Backenvägen 154

Myntagården är en förberedande arbetsträningsplats med fokus på personlig utveckling. Vi fokuserar på styrkor, förmågor och egenskaper för att på lämpligaste sätt utforma en utvecklande och motiverande sysselsättning.

Exempel på arbetsuppgifter: På Myntagården får du möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter. Verksamheten fokuserar på djurhållning och gårdssysslor i lantlig miljö under alla årstider men också hydroponisk- och jordodling, rörelse samt möjlighet att prova på finmotoriska arbeten genom kreativt skapande. Verksamheten utför även vaktmästaruppgifter på uppdrag av externa aktörer.

Fysisk miljö: Myntagården ligger på Böleäng och aktiviteterna utförs både utomhus i närområdet samt inomhus. Enheten består av flera stora aktivitetsrum, vilorum och sociala ytor.

Adress: Fruktvägen 2

Friskvårdsteamet

Friskvårdsteamet är en daglig verksamhet som genom ett samarbete med Hjälteföreningen arbetar fokuserat med hälsofrämjande insatser i form av fysiska aktivitet. Deltagarna i verksamheten arbetar som PT-coacher och tillsammans med handledarna verkar de för att skapa varaktiga former för hälsa och välmående för brukare inom funktionshinderomsorgen i Umeå.

Exempel på arbetsuppgifter: Här får du möjlighet att arbeta som PT-coach, du är med och utformar, övar in och leder olika typer av träningspass. Vissa av rörelsepassen spelas även in på film med syfte att erbjuda digitala rörelsepass. För att delta i Friskvårdsteamet förväntas du ha förmåga till att arbeta på varierande platser och miljöer.

Fysisk miljö: Friskvårdsteamets lokal finns på Böleäng men miljön varierar då arbetet till största del är förlagd i andra verksamheter, både andra dagliga verksamheter och olika boenden.

Adress: Fruktvägen 2

Sidan publicerades