Bra att veta om korttidsboende för barn och unga

Dagar/bokningar

Biståndshandläggare LSS har beslutat om antal dygn som barnet/ungdomen får på korttidsboende. Verksamheten avgör vilket korttidsboende barnet/ungdomen får komma till samt när dygnen förläggs.

Verksamheten planerar ut vistelsen i en bokning som rullar på fyra veckor. Bokningen revideras vid behov tre gånger år, vårtermin, sommar och hösttermin. Justering av bokningen kan också ske vid stora förändringar i verksamheten. Det innebär att vistelsedagarna på korttids kan förändras i samband med ny bokning.

Barnet/ungdomen kan också få byta korttidsboende, till exempel av åldersskäl eller om en annat boende bättre svarar mot de behov som barnet/ungdomen har.

Om vårdnadshavare eller ungdomen själv avbokar vistelse har man inte rätt att få de dygnen tillbaka vid senare tillfälle.

Genomförandeplan och social journal

I verksamheten upprättar vi genomförandeplan för alla barn/ungdomar. I planen beskrivs mål och hur vi ska arbeta för att nå målen. Där beskrivs också vad som är viktigt för oss att tänka på när barnet/ungdomen är på korttids. Genom­förandeplanen följs upp två gånger per år. Barnet/ungdomen är alltid delaktig i sin plan och för minderåriga även vårdnadshavare.

Vi är skyldiga att föra social journal där det ska framgå hur vi följer genomförandeplanen, om målen uppnås och andra händelser av betydelse.

Medicin

Om barnet/ungdomen behöver medicin och hjälp med att ta sin medicin under sin vistelse på korttidsboende krävs en egenvårdsbedömning/egenvårdsplan från ansvarig läkare. Egenvårdsbedömningen inhämtas från regionen av förälder/företrädare och överlämnas till respektive korttidsboende. All medicin i tablettform ska vara delad i dosett och märkt med barnet/ungdomens namn och vilken medicin det gäller. För all annan medicin krävs en noga instruktion i egenvårdplanen hur medicinen ska ges.

Läs mer om egenvård

Personal

På våra korttidsboenden arbetar både män och kvinnor med olika kompetens. Det finns personal på plats hela dygnet. Barnet /ungdomen får en kontaktpersonal som finns med under inskolningen. Kontaktpersonalen ansvarar också för upprättande och uppföljning av genomförandeplan.

Resor

Resor till och från korttidsboendet ansvarar vårdnadshavare för. För resor, buss eller färdtjänst, vid aktiviteter på korttidsboendet betalar barnet/ungdomen själv för resekostnaden.

Sjukdom

Det är tryggare för barnet/undomen att vara hemma om hen blir sjuk. Då undviker man också att smitta andra. Personal ringer och rådgör med vårdnadshavare om barnet/ungdomen blir sjuk under vistelsen.

Vid magsjuka eller vinterkräksjuka ska man stanna hemma minst 48 timmar efter sista symtom.

Tider

Vanligtvis är inte barnet/ungdomen på fritids under korttidsvistelsen.

Ankomst- och avresetider till korttids vid helg och skollov varierar på de olika boendena.

Vad kostar det?

Vistelse på korttidsboende är kostnadsfri, förutom en avgift för kost som debiteras månadsvis i efter hand. Om man vill kan man ta med egna fickpengar till exempelvis aktiviteter som inte bekostas av verksamheten.

Sidan publicerades