Rapporter

2024

Befolkningsprognos 2024-2035

Den aktuella befolkningsprognosen 2024–2035 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2023 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2035.

Barnfamiljers boende i Umeå kommun

Rapporten beskriver bostadssituationen för barnfamiljer i Umeå kommun och deras möjligheter på bostadsmarknaden. Innehållet i rapporten består av en kartläggning av hur barnfamiljer lever och bor, data över byggande och bostadsbestånd samt barnfamiljers ekonomiska situation och flyttmönster.

Umeå växer tryggt och säkert – Aktivitetsplan 2024–2026

Umeå växer tryggt och säkert (UVTS) är en brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkans­struktur, som möjliggör gemensamma kraftsamlingar. 2023 uppdaterades inriktningen på UVTS för att bättre motsvara de nya utmaningar som polis och kommun uppmärksammat kopplat till risken för rekrytering av barn och unga in i kriminella nätverk.

Aktivitetsplanen utgör Umeå kommuns bidrag till det gemensamma UVTS-arbetet. Den visar på vilket sätt de förvaltningar som berörs ämnar förebygga och motverka de underliggande problemen som driver på nyrekryteringen.

Brottsligheten i Umeå – lägesbild 2023

Det här är första versionen av Umeå kommuns lägesbild av brottsligheten sedan lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar börjat gälla 2023. Brottslighet debatteras flitigt i samhället. I lägesbilden försöker vi ge en så objektiv bild som möjligt av hur brottsligheten ser ut i Umeå. Lägesbilden ligger till grund för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, och för den åtgärdsplan som följer för att motverka de problem som lägesbilden beskriver.

Bostadspriser 2023

Rapporten går igenom hur bostadspriserna för småhus och bostadsrätter har utvecklats under 2023. Rapporten innehåller bland annat hur länge man måste spara för att ha råd med handpenning till en bostad.

Bostadsbyggandet i Umeå

Nyckeltal för bostadsbyggandet i Umeå under år 2023.

Vad kostar det att bo i Umeå kommun?

Rapporten beskriver hushållens ekonomiska situation och boendeförhållanden i Umeå kommun,
med fokus på hur dessa förhållanden påverkar kommuninvånarna. Högre inflation och krig i närområdet har
skapat ekonomiska utmaningar för flera hushåll vilket inkluderar höjda räntor, elpriser och
minskade reallöner.

År 2018 tog kommunen fram en rapport som belyste hur den ekonomiska situationen såg ut. Det här är en uppföljning av den rapporten. Rapporten har tagits fram utifrån politikens uppdrag i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

2023

Nulägesanalys – nyrekrytering till gängrelaterad brottslighet (december)

Rekrytering av barn och unga till gängrelaterad brottslighet är ett ökande problem nationellt i Sverige. Vad är det som driver utvecklingen? Och hur ser läget ut lokalt, i Umeå? Med utgång från polisens analys och samtal med yrkesverksamma från kommunala verksamheter och civilsamhället försöker rapporten ge svar på de frågorna. Den föreslår även strategier för hur olika verksamheter tillsammans kan förebygga och motverka utvecklingen, inom ramen för satsningen Umeå växer tryggt och säkert.

Föräldraskapsstöd i Umeå kommun

En systematisk kartläggning av föräldraskapsstöd i Umeå kommun. Initierad genom en medborgardialog och ytterligare motiverad av regeringens finansiella bidrag, avser kartläggningen att ge en grundlig översikt och identifiera områden för förbättring.

Bostadsprisrapport 2022

Rapporten går igenom hur bostadspriserna för småhus och bostadsrätter har utvecklats under 2022. Rapporten innehåller bland annat hur länge man måste spara för att ha råd med handpenning till en bostad.

Befolkningsprognos 2023–2034

Den aktuella befolkningsprognosen 2023–2034 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2022 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2034.

Bostadsbyggandet i Umeå

Nyckeltal för bostadsbyggandet i Umeå under år 2022.

Unga 22

Undersökningen Unga genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde.

Resvanor i Umeå, hösten 2022

Över 140 000 resor registrerades under höstens stora undersökning av resvanor. Rapporten är klar och resultatet visar att vi är på väg åt rätt håll, andelen hållbara resor ökar. Umeå kommun har som mål att öka andelen hållbara resor för boende inom tätorten till minst 65 procent år 2025. Senaste resvaneundersökningen gjordes 2014 och visade 40 procent hållbara resor. Årets undersökning visar att 58 procent av resorna görs med hållbara färdsätt men siffrorna går inte riktigt att jämföra.

2022

Bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med utblick mot 2040

Enligt Bostadsförsörjningslagen ska Sveriges kommuner genom framtagande av riktlinjer planera för sin bostads­försörjning. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.

Befolkningsprognos 2022–2033

Den aktuella befolkningsprognosen 2022–2033 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2021 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2033.

Landsbygdsrapport 2022

I en kunskapsrapport från 2022 får du lära känna Umeås växande landsbygd bättre. Rapporten visar både vad som händer i dag och vilka utmaningar och möjligheter som finns runt hörnet inom områden som boendemiljöer, näringsliv, service, infrastruktur och lokal utveckling.

Bostadsprisrapport 2021

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats under 2021. Rapporten innehåller även hur länge man måste spara för att ha råd med handpenning till en bostad.

Bostadsbyggande 2021

Nyckeltal 2021 för bostadsbyggande i Umeå.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Få våldsformer är mer svårupptäckta än de som faller inom kategorin hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport ger en lägesbild av förekomst och allvarsgrad och bygger på befintlig statistik samt 14 intervjuer som genomförts under våren 2022.

2021

Våldskartläggning 2021

Att få leva ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och en av samhällets viktigaste uppgifter att säkra. Den här rapporten ger en övergripande lägesbild över våldet i Umeå kommun och utgör därmed ett centralt underlag i det fortsatta arbetet framåt mot ett Umeå fritt från våld.

Bostadsprisrapport 2020

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats under 2020.

Unga 20

Undersökningen Unga genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde.

Befolkningsprognos 2021–2032

Den aktuella befolkningsprognosen 2021–2032 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2020 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2032.

Bostadsbyggande 2020

Nyckeltal 2020 för bostadsbyggande i Umeå.

2020

Befolkningsprognos 2020–2031

Den aktuella befolkningsprognosen 2020– 2031 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2019 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2031.

Bostadsbyggande 2019

Under 2019 byggdes 1 035 bostäder, 100 bygglov blev beviljade och 45 procent av alla byggda bostäder var student­bostäder. Detta och fler nyckeltal om bostadsbyggandet 2019 finns i denna rapport.

Aktuellt på bostadsmarknaden juli–december 2019

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats andra halvåret 2019.

Umeå kommuns största arbetsplatsområden

En rapport om arbetsplatsområdenas utveckling mellan år 2009 och 2017. Vilka områden har växt mest? Hur ser köns­fördelningen ut på Universitets- och sjukhusområdet? Vilken bransch har flest antal sysselsatta i Holmsund? Och vilket område i Umeå tätort är det vanligast att bo på om man arbetar på Volvo? Detta och mycker mer finner du i denna rapport.

Folkhälsoundersökning Jämlika liv

Undersökningen Jämlika liv är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som skickades ut våren 2020. Enkäten riktar sig till invånare i åldern 16–84 år och berör områdena livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

2019

Aktuellt på bostadsmarknaden januari–juni 2019

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats första halvåret 2019.

Bostadsbyggande 2018

Under 2018 byggdes 1435 bostäder, 108 bygglov blev beviljade och 70 procent av alla byggda bostäder var ettor eller tvåor. Detta och fler snabba nyckeltal om bostadsbyggandet 2018 finns i denna rapport.

Befolkningsprognos 2019–2030

Den aktuella befolkningsprognosen 2019–2030 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2018 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2030. 

Aktuellt på bostadsmarknaden juli–december 2018

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats under andra halvåret 2018.

Unga 18

Undersökningen Unga genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälso­undersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde.

Rapporter från tidigare år

2018

2017

2016

Sidan publicerades www.umea.se/rapporter