2.2.5 Tekniska försörjningssystem

Tekniska försörjningssystem utgörs av offentliga eller privata aktörers system för till exempel dricksvattenförsörjning, avfallshantering, energidistribution, datakommunikation och dylikt. Dragning av rörledningar, kulvertar, kanalisationer och kablar sker normalt i gatumark och annan allmän platsmark. Det är också i regel såväl önskvärt som ändamålsenligt att dessa utrymmen används.

Vid planering av gator, parker och andra anläggningar i tätortsmiljö informeras berörda ledningsägare i tidigt skede om vad som planeras, så att de i sin tur kan förbereda eventuella egna anläggningsarbeten som kan vara fördelaktiga att utföra samtidigt. Detta ger bättre förutsättningar för effektiv samordning och samverkan i kommande projekterings- och byggskeden.

Ledningssamordning

Det som gäller samordningen av ledningsägarnas projektering beskrivs närmare under 3.7.4 Ledningssamordning.

Sidan publicerades