3.7.4 Ledningssamordning

När allt fler ledningsslag med allt större dimensioner ska samsas om utrymmet i allmän platsmark ökar behovet av att om- och nyanläggningar av de tekniska försörjningssystemen samordnas på ett sätt som möjliggör tekniska lösningar som är och långsiktigt hållbara och ur arbetsmiljösynvinkel genomförbara.

Ansvar

Ledningsägarna ansvarar själva för sina handlingar och sina uppgifter i mängdförteckningar, beskrivningar och övriga handlingar.

Genomförande

I de fall särskilda ledningssamordningsritningar upprättas så är det för lägesmässig samordning med syfte att i möjligaste mån möjliggöra läggning av ledningar, kablar och kanalisationer enligt gällande läggningsanvisningar och för att undvika konflikter med andra markanläggningar, befintliga som projekterade, under såväl byggandet som under framtida drift.

Uppgifter om typer, antal och dimensioner för ledningar, kablar, kanalisationer, brunnar etcetera ska alltid tas från ledningsägarnas ritningar eller mängdförteckning/beskrivning.

I större och mer komplexa projekt kan särskilda ledningssamordnare behövas, som agerar projekteringsledare i möten och kontakter med olika ledningsägare och deras projektörer. I kontakt med projektets övriga projektörer ska ledningssamordnaren ha kunskap och förståelse för de olika ledningsslagens behov och möjligheter att anpassa sig till stadsutformningen.

Sidan publicerades