3.7.1 Vatten och avlopp

Krav

Ledningar

Vid anslutning av vatten, spillvatten eller dagvattenledningar på Vakins ledningar ska servisanmälan göras. Allt ska anmälas med undantag av dagvattenbrunnar i projekt som drivs tillsammans med Vakins i exploateringsområden. Blankett hämtas från Vakins hemsida Anslut till kommunalt VA - Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brunnar

Rännstensbrunnar får inte placeras i övergångsställen, cykelöverfarter eller busshållplatser.

Teleskoprör ska vara fastsatta med krympning, ej skruvade lösningar.

Betäckningar

Betäckningar ska vara öppningsbara med spett eller öppningsverktyg (ej skruvade lock). Betäckningar ska vara av segjärn och ha lås med fjäderarmar samt rotationslås.)

Flytande betäckningar ska användas i asfaltbeläggningar.

Teleskopisk betäckning ska användas i asfaltbeläggningar om brunnen står intill kantsten. Vid förskjutning av betäckning i sida på dagvattenbrunn får inte det fria utrymmet ner i brunnen vara mindre än 250 millimeter i diameter för att kunna få ner en slamsugningsslang.

Fasta betäckningar ska användas i ej asfalterade ytor, till exempel i betongmarksten, natursten och grus.

Betäckningar och brunnar ska vara CE-märkta enligt standard SS-EN124-1, 124-2, 124-3, 124-4, 124-5, 124-6. Rännor ska vara CE-märkta enligt standard SS-EN1433.

Riktlinjer

Brunnar

Undvik om möjligt brunnar i körspåren på gatan och i GC-väg. Förutom sämre komfort för trafikanterna kan det finnas en risk att brunnslocken slits och hoppar upp, detta gäller speciellt vid huvudvägar med tung trafik.

Rännstensbrunnar bör inte placeras inom ett träds skyddszon. Vid schakt inom ett träds skyddszon behöver skyddsåtgärder vidtas enligt 3.3.3 Träd.

Sidan publicerades