3.7.2 Automatisk bevattning

För vissa platser och/eller typer av växter och träd kan automatisk bevattning (droppslang) vara lämpligt att anlägga i samband med om- eller nybyggnad. Umeå kommun beslutar vilka anläggningar som är aktuella.

Vid val av automatiskt bevattningssystem ska:

  • helhetslösning för teknikbrunnar, mätarbrunnar, brunnslock, kulventiler, förgreningar etcetera redovisas.
  • bevattnings-/droppslang förankras i marken så att den inte riskerar att exponeras eller dras upp vid ogräsbekämpning.
  • funktionskontroll göras innan bevattningsslang täcks.
  • skötselbeskrivning av automatbevattningssystem ska upprättas och delges beställaren innan anläggning godkänns förslagsvis i samband med slutbesiktning.
  • bevattningsledningarna sträckning ska redovisas på VA-ritning.
  • relationshandling för bevattningssystem ska upprättas.

Krav

Återströmningsskydd

Återströmningsskydd vid bevattningsanläggningar med mera ska alltid finnas enligt Vakins anvisningar för att skydda det kommunala dricksvattnet mot förorenat vatten.

Mätarbrunn

Bevattningsanläggning ska förses med vattenmätare som ska frostskyddas.

Återströmningsskydd placeras efter vattenmätare.

Vinterstängning

Bevattningsanläggning ska kunna stängas av inför vintern. Anläggning förses med avtappningsanordning.

  • systemet vara enkelt att tömma inför vintern och pump kunna vinterförvaras på plats alternativt enkelt kunna tas upp, för vinterförvaring.
  • avstängningskranar för vatten vara lättåtkomliga (placeras över mark).

Anslutning till Vakins ledningsnät, se 3.7.1 Vatten och avlopp.

Sidan publicerades