3.1.7 Högvatten

Höga flöden i Umeälven och stigande havsnivåer kan påverka planeringsarbetet för exploateringar och ombyggnationer. Risker och strategier för hantering av höga flöden i Umeälven beskrivs i Fördjupning för älvslandskapet med hänsyn till 100-, 1000- samt 10 000-årsflöde (Umeå kommun, 2012).

Ett urval av riktlinjerna i Fördjupning för älvslandskapet summeras nedan enligt Klimat och sårbarhetsanalys för Gator och parker, Umeå kommun (2023, ÅF).

Figur 1. Riktlinjer från Klimat och sårbarhetsanalys för Gator och parker, Umeå kommun (2023, ÅF).

Sidan publicerades