3.1.6 Skyfall

Då kommunen bygger nytt eller bygger om, behöver risker vid skyfall beaktas. Skyfallsriskerna kan studeras dels med hjälp av skyfallskarteringen (Skyfall - Umeå kommun Lantmäteri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). För att minimera skador vid extrema regn bör sekundära avrinningsvägar identifieras och skapas vid behov. Till exempel kan vägar höjdsättas för att fungera som sekundära avrinningsvägar.

Plats för hantering av skyfall ska finnas där behov förekommer. Dessa ska dimensioneras för att klara säkerhetsnivån enligt nedan.

Avseende riktlinjer, se 2.3. Dagvatten och skyfall samt 2.3.1 Riktlinjer avvattning, fördröjning och rening.

Säkerhetsnivå

Umeå kommun ansvarar för att dagvatten, upp till ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3, kan avledas säkert och inte orsaka översvämningar. Verksamheter som är samhällsviktiga, till exempel sjukhus, el- och vattenförsörjning, kan komma att kräva högre säkerhetsnivåer.

Anläggningar

Några exempel på skyfallsanläggningar är nedsänkta ytor, multifunktionella ytor, och torra dammar.

Uppdimensionering av dagvattenledningar och justerad höjdsättning av vägar är andra exempel på hur man kan arbeta med att minska översvämningsrisker vid skyfall.

I dagsläget saknas tekniska anvisningar för projektering av skyfalls- och dagvattenanläggningar men det pågår ett arbete i att ta fram specifikationer och typritningar på lämpliga anläggningar.

Sidan publicerades