3.1.5 Dagvatten

Lösningar för hantering av dagvatten bör väljas efter behoven av fördröjning och rening samt platsens förutsättningar. Vid projektering ska hänsyn tas till principerna som beskrivs i 2.3.1 Riktlinjer avvattning, fördröjning och rening.

Ytvattnet får inte avledas till angränsande fastigheter eller områden som ligger utanför vägområdet. Hänsyn ska även tas till förväntad exploatering så att avledning ej sker till plats som ska bebyggas eller exploateras.

Beroende på projektet kan det bli aktuellt med olika krav på renings- och fördröjningsanläggningar till exempel oljeavskiljare eller utjämningsmagasin.

Dimensioneringsanvisningar

Vilken återkomsttid och flöden som är dimensionerande beror på syftet av dagvattenanläggningen eftersom fördröjande åtgärder dimensioneras på annat sätt än renande åtgärder. Det pågår ett arbete för att ta fram anvisningar för reningsanläggningar. För avledning och fördröjning i dagvattensystem behöver dimensioneringsrekommendationer enligt Svenskt Vattens P110 beaktas. Inom verksamhetsområde för dagvatten har Vakin enligt P110, ansvar för att kunna avleda 10-årsregn i gles bostadsbebyggelse, 20-årsregn i tät bostadsbebyggelse och 30-årsregn i centrum- och affärsområden i dagvattensystemet för trycklinje i marknivå.

För ny bebyggelse ska ledningar och dagvattenanläggningar dimensioneras med en klimatfaktor 1,3 (på samma sätt som säkerhetsfaktorn på skyfallsberäkningar).

Reduktion av dagvattentaxa

Fastighetsägare har möjlighet att anlägga utjämningsmagasin för att även erhålla en reduktion av dagvattentaxan. Det är främst för fastighetsägare med stora tomtytor som detta är ekonomiskt och tekniskt möjligt. För att få en prisreduktion måste vattnet fördröjas på fastigheten till ett delflöde på 30 procent. Vakin har tagit fram en beräkningsmodell för att underlätta dimensioneringen av utjämningsmagasin. Se Avgiftsreduktion (LOD) - Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anläggningar

I dagsläget saknas tekniska anvisningar för projektering av dagvattenanläggningar men det pågår ett arbete med att ta fram förslag på lämpliga dagvattenanläggningar med typritningar och kravspecifikationer.

Ur driftsynpunkt är det viktigt att ta hänsyn till olika aspekter vid projektering. Till exempel ska dagvattenmagasin vara inspektionsbara med åtkomst för rensning med spolbil. För pumpstationer ska överbyggnad övervägas från fall till fall med hänsyn till gestaltningen och utrymmet samt risken att stationen med dess styrsystem och el kan skadas och sättas ur funktion. Utrymmet skulle kunna kräva att styrskåp placeras på någon annan plats.

Driftinstruktioner ska tas fram i projekteringen eller av entreprenören för varje specifik anläggning och följa med anläggningen i samband med driftöverlämning. Det pågår även ett arbete för att ta fram driftinstruktioner för typlösningarna.

Sidan publicerades