Stiftelser, fonder, andra bidragsgivare

Det finns många andra bidragsgivare än Umeå kommun. Vi har samlat ihop dessa nedan.

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

www.arvsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan söka bidrag till allmänna samlingslokaler och icke statliga kulturlokaler. Särskilda bidrag ges för att anpassa lokaler för ungdomsverksamhet eller tillgänglighets­anpassningar. Bidrag kan också ges till nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp.

www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferfonden kan bevilja medel till projekt med en tydlig brottsofferinriktning. Den övergripande målsättningen med projektet ska vara att uppmärksamma och öka kunskapen om brottsoffer eller att förbättra bemötandet av eller stödet till brottsoffer.

Brottsofferinriktade projekt, Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

www.crafoord.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

www.folkebernadottesminnesfond.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga organisationer har möjlighet att söka bidrag från Region Västerbotten för att främja folkhälsan. Både länsorganisationer och mindre föreningar kan söka pengar för sitt förebyggande arbete.

Folkhälsobidraget, Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag på uppdrag av regeringen som formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga medel.

Statsbidrag, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom att bedriva eget biståndsarbete förmedlar Forum Syd också bidrag till andra svenska organisationer på uppdrag av biståndsmyndigheten sida.

www.forumsyd.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fonden behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor.

www.gv90.a.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idéer för Livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Vi strävar efter att med vårt förebyggande arbete bidra till att skapa ett tryggt och kärleksfullt samhälle även för framtida generationer.

www.ideerforlivet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet.

www.jerringfonden.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individer, icke vinstdrivande organisationer och företag kan söka medel. Jimmy Dahlstens fond vill hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som kan skapa nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Medel kan sökas i de tre kategorierna innovation, kunskap och engagemang.

www.jimmydahlstensfond.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentverket har regeringens uppdrag att dela ut stöd till organisationer som jobbar med konsumentfrågor. Varje år delas 12 miljoner ut i form av organisationsstöd och verksamhetsstöd.

www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

l unga män och kvinnor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

www.ungtledarskap.se/stipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.

www.margaretas-minnesfond.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som arrangerar fritidsaktiviteter för barn med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Fonden stöder till exempel läger­verksamhet, resor/utflykter och olika idrotter – aktiviteter som kräver extra personal och anpassad utrustning och som skulle vara svåra att genomföra utan stöd från fonden.

Stöd världens barn, Radiohjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill stärka det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.

Kulturbryggan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Konstnärsnämnden)

Fonden stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.

Kungaparets bröllopsfond, Kungahuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen tar emot bidragsansökningar från allmännyttig förening, eller organisation, som verkar för sociala ändamål. Här stöds allmännyttiga slöjder och näringar.

www.larshiertasminne.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomsföreningar inom idrott, kultur och andra områden kan söka sponsring genom Länsförsäkringar Västerbotten. De tar löpande emot ansökningar och fördelar två gånger om år.

www.lansforsakringar.se/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag kan sökas för projekt och till organisationers basverksamhet. Alla bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar.

www.mucf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska rådet presenterar stödordningar och fonder, bland annat för olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.

www.norden.org Länk till annan webbplats.

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelse­nedsättning. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

www.norrbacka-eugenia.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olof Palmes minnesfond och Palmestipendiet grundades för att genom stöd till individer och organisationer föra den kamp som Olof Palme personifierade vidare – för fred och frihet, mot rasism och främlingsfientlighet.

www.palmefonden.se Länk till annan webbplats.

Stiftelsen ger bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka.

www.hedlundsstiftelse.se Länk till annan webbplats.

Bidrag ges till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.

www.gafonden.com Länk till annan webbplats.

Kulturrådet främjar konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Som sektorsansvarig myndighet har Kulturrådet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktions­nedsättning. Kulturrådet ska också verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald och ha ett barn- och ungdoms­perspektiv i alla delar av verksamheten.

www.kulturradet.se Länk till annan webbplats.

Stiftelsen ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och styrelsens beslut är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

www.bangs-stiftelse.se Länk till annan webbplats.

Ulf Lundahls minnesfond är en allmännyttig stiftelse som bildades 1978 med syfte att främja barns och ungdomars vård och fostran.

www.lundahls-minnesfond.org Länk till annan webbplats.

Stöd ges till ungdomsverksamheter. Bland annat finns stöd till unga arrangörer, utvecklingsbidrag, och stimulansbidrag Trio.

Ungdomsbidrag, Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fondens verksamhetsområde är Umeå kommun. Fonden har som ändamål att främja kulturintresset bland barn och ungdomar. Målsättningen är att det skall leda till ökad delaktighet samt kunskaper om, och förståelse för, kulturen/konsten och dess villkor.

Stipendium från ideella kulturföreningen barn och ungdom, Umeå Folkets hus Länk till annan webbplats.

Vid fördelning av medel till föreningar och organisationer prioriterar Åhlén-stiftelsen anslag till ändamål som kommer barn och ungdomar (upp till 18 år) till godo. Stöd till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom sektorn barns eller ungdomars vård och fostran lämnas i huvudsak till begränsade punktinsatser.

www.ahlen-stiftelsen.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades