Återvinningsstation

Vilken ansökan krävs?

En återvinningsstation som består av en samling containrar med syfte att lagra avfall är att betrakta som ett upplag som därmed är en lovpliktig åtgärd.

Bygglov krävs för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar, men det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Oavsett om upplaget eller materialgården kräver bygglov eller inte, ska kraven i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen som gäller för åtgärden uppfyllas. Åtgärden får inte heller strida mot den detaljplan eller områdesbestämmelse som gäller för området.

När krävs bygglov?

 • Förvaringen är utomhus.
 • Det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen.
 • Varaktighet.
 • Omfattning.

Undantag från krav på bygglov

 • Containrar tillhörande en pågående verksamhet inom ett industriområde där en eller flera containrar av begränsad omfattning placeras i omedelbar närhet av verksamheten och inte närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
 • Om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelse har beslutat om undantag från krav på bygglov.
 • Åtgärder för totalförsvaret.
 • Om åtgärden omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan eller järnvägsplan.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Ritningar på sopkärl
 • Detaljritning plank

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades