Parkering

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, men det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Oavsett om en parkeringsplats kräver bygglov eller inte, ska kraven i plan- och bygglagen uppfyllas.

När krävs bygglov?

 • Parkeringsplatsen är utomhus.
 • Gäller både inom och utom detaljplanelagt område.
 • Gäller främst vid fysiska förändringar av marken, till exempel asfaltering, avgrusning och anordnande av räcken och markeringar.
 • Gäller även ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk förändring av marken behöver göras.
 • Markens genomsläpplighet förändras om sådan bestämmelse finns i detaljplanen.

Undantag från krav på bygglov

 • Åtgärder för totalförsvaret.
 • Om den anläggs med stöd av väglagen.
 • En parkeringsplats som anordnas på mark som enligt detaljplan har avsatts för gata eller väg, oavsett vem som är huvudman för vägen eller gatan.
 • Om det i detaljplan eller områdesbestämmelse har beslutats om undantag från krav på bygglov.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Finns bestämmelser i detaljplanen om att marken ska vara genomsläpplig?
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar av exempelvis genomsläpplighet av mark eller dagvattenhantering utifrån detaljplanens eller områdesbestämmelsens bestämmelser?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs?
 • Situationsplanen kan grundas på en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan. Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan.
 • Vad är lämplig placering av min parkering på tomten?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Laddinfrastruktur

Från och med 10 mars 2021 gäller nya krav för vissa byggnader avseende infrastruktur för laddning av elfordon.

 • För nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ska alla parkeringsplatser vara förberedda med ledningsinfrastruktur. Inget krav på laddningspunkter.
 • För andra nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt.

Större ombyggnationer av en byggnad som innebär påtaglig förnyelse gäller även ovanstående krav.

För ouppvärmda byggnader (exempelvis parkeringshus) ställs inga krav.

Information om retroaktiva krav

Befintliga byggnader omfattas av kraven på infrastruktur för laddning av elfordon även om några andra åtgärder inte vidtas.

För uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 tillhörande parkeringsplatser ska ha minst en laddningspunkt för laddning av elfordon senast den 1 januari 2025

Viktigt att tänka på utformning av el-central och inkommande elkabel.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Mer information

Företagslots

Vill du ha hjälp med vilka tillstånd som krävs utöver bygglov och vem du ska vända dig till, ta kontakt med Umeå kommuns företagslots.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser krävs för de flesta verksamheter och ska placeras inom fastigheten. Det ska både finnas tillräckligt många parkeringsplatser och parkeringsplatser som är anpassade för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Hur många parkeringsplatser som krävs framgår av Umeå kommuns parkeringsnorm.

Sidan publicerades