Obligatorisk ventilationskontroll

Som ägare av en byggnad är du skyldig att utföra de återkommande obligatoriska ventilationskontrollerna, så kallad OVK, om byggnaden omfattas av kravet.

Syftet med kontrollen

  • Att ventilationskanaler eller aggregat inte innehåller föroreningar
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • Att ventilationssystemet fungerar som det ska
  • Att funktioner och egenskaper hos ventilationssystemet i huvudsak uppfyller de krav som gällde när systemet togs i bruk
  • Utreda om det går att vidta vissa åtgärder för att förbättra energihushållningen

För vilka byggnader och i vilket intervall ska kontrollen göras

Förskolor, Skolor, Vårdlokaler, Andra liknande byggnader

Kontroll vart 3:e år. Gäller alla ventilationssystem.

Flerbostadshus, Kontor, Personal- och kontorsutrymmen i industribyggnader och liknande

Kontroll vart 3:e år. Gäller FT- och FTX-ventilation.

Flerbostadshus, Kontor, Personal- och kontorsutrymmen i industribyggnader och liknande

Kontroll vart 6:e år. Gäller S-, F- och FX-ventilation

En- och tvåbostadshus

Endast en första besiktning. Gäller FX-, FT- och FTX-ventilation.

  • S-ventilation = Självdrag
  • F-ventilation = Mekanisk frånluft
  • FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft
  • FX-ventilation = Mekanisk frånluft med värmeåtervinning
  • FTX-ventilation = Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning

Byggnadsnämndens tillsyn och register

Byggnadsnämnden för ett register över alla ventilationssystem som omfattas av de återkommande kraven på ventilationskontroll, i registret finns även protokollen från senaste besiktningen.

Om du inte låter utföra kontrollen inom rätt intervall för din byggnad och ventilationssystem kan byggnadsnämnden förelägga dig att utföra den.

Besiktningsprotokoll och frågor

Besiktningsprotokoll och frågor angående OVK kan skickas till ovk@umea.se.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det via vår e-tjänst.

Senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll

Om man anser att det ventilationssystem som ska kontrolleras inte behöver eller kan kontrolleras så kan man begära senareläggning av besiktningen. Det kan exempelvis ges efter prövning om det inte finns någon verksamhet i lokalen som betjänas av ventilationssystemet eller att större ombyggnationer eller renoveringar planeras.

Sidan publicerades