Taxebilaga 1


Förklaring till avgiftstyper längre ner på sidan

Avgiftstyp

Handläggningstid per avgiftsnivå

Avgiftsnivå 1: Endast att bekräfta handlingar

0 timmar

Avgiftsnivå 2: Göra en bedömning via skrivbord

2 timmar

Avgiftsnivå 3: Göra en bedömning på plats

7 timmar

AVgiftsnivå 4: Göra en bedömning på plats komplicerade ärenden

9 timmar

Timavgift: Komplexa ärenden eller ärenden som inte går att schablonisera – Faktiskt nedlagd tid

Timavgift

Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Prövning av ansökan

Avgifter för prövning av ansökan för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning, för upp till 25 personekvivalenter, som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning, för mer än 25 personekvivalenter, som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxe­bilaga 2 eller kräver tillstånd eller anmälan enligt miljö­prövnings­förordningen.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd för slamavskiljare som ska anslutas till en befintlig tillståndsgiven gemensamhetsanläggning.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av en sluten tank som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Att i samma ärende ansöka om tillstånd till inrättande av en sluten tank som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till samt anmäla om inrättande av en avloppsanordning utan vatten­toalett.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd, 9 kap 12 § miljö­balken.

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan

Avgifter för handläggning av anmälan för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövnings-förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vatten­toalett, där slamtömning krävs, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vatten­toalett, där slamtömning inte krävs, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme, upp till 20 kilowatt, ur mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme, över 20 kilowatt, ur mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, nålar, piercingverktyg, rakblad, nagelbandssaxar eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälso­skyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som annars används av många människor.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälso­skyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritids­hem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grund­särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, same­skola eller internationell skola.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd

Avgiftsnivå 3

Tillsyn

Avgifter för tillsyn för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.

"26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljötillsyns­förordningen"

Timavgift

"Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild upp­märksamhet och som som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur."

"26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd"

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Avgift för vattenverksamhet

Handläggning av anmälanAnmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 19
§ förordningen (1998:1388)
om vattenverksamhet,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgiift

TillsynÖvrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva
tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer

Lagring av brandfarliga vätskor

Prövning av ansökanInformation innan installation påbörjas utanför vattenskyddsområdeav
cisterner med anslutna rör- och slangledningar med brandfarliga vätskor eller
spilloljor ovan eller i mark när cisternerna rymmer mer än totalt 1 m3 vätska
eller motsvarande för installation (inom vattenskyddsområde när cisternerna
rymmer mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja).

3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2021:10), 2
kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13

Timavgift

Information innan hantering under minst fem dagar under en
sammanhängande trettiodagarsperiod i ett och samma vattenskyddsområde
påbörjas av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa
behållare.

3 kap 2 § 1 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2021:10), 2
kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Underrättelse om misstanke av att mark- eller vattenområde har blivit
förorenat av hantering som omfattas av tillämpningsområdet för dessa
föreskrifter

6 kap 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2021:10), 2
kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

aturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2021:10), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift


Flourerade växthusgaser – Tillsyn

 

 

 

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthus-gaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning
som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Timavgift

Ozonnedbrytande ämnen – Tillsyn

Avgifter för tillsyn av ozonnedbrytande ämnen.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 6 miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nummer 291/2011, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Timavgift

Växtskyddsmedel – Prövning av ansökan

Avgifter för prövning av ansökan för växtskyddsmedel.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

2 kap 40 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 och där
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018

6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på 1.
ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till
slåtter eller bete,
2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som
allmänheten har tillträde till,
3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är
avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används
yrkesmässigt,
5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
eller
6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande
lokaler.

2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Timavgift

Växtskyddsmedel – Handläggning av anmälan

Anmälan om yrkesmässig användning av växt­skyddsmedel.

Lagrum: 2 kap 41 § Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Avgift: Timavgift

Växtskyddsmedel – Tillsyn

Avgifter för tillsyn av växtskyddsmedel.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns­förordningen (2011:13) i lydelsen som gäller från och med 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grund­vatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) i lydelsen som gäller från och med 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Timavgift

Biocidprodukter – Prövning av ansökan

Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1–3 §§ Natur­vårds­verkets föreskrifter om spridning av vissa biocid­produkter (NFS2015:3).

Lagrum: 4 kap 4 § Naturvårdsverkets före­skrifter om spridning av vissa biocid­produkter (NFS2015:3)

Avgift: Avgiftsnivå 2

Biocidprodukter – TIllsyn

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Underrättelse i samband med spridning av biocid­produkt på en plats som allmänheten har tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxe­bilaga 2.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Timavgift

PCB – Prövning av ansökan

Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Lagrum: 17 b § förordningen (2007:19) om PCB med mera

Avgift: Timavgift

PCB – Handläggning av anmälan

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB med mera och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Lagrum: 18 § förordningen (2007:19) om PCB med mera

Avgift: Timavgift

PCB – Tillsyn

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Lagrum: "Förordningen (2007:19) om PCB med mera, 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)"

Avgift: Timavgift

Kosmetiska produkter – Tillsyn

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nummer 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läke­medels­verket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.

Lagrum: Förordning (EG) nummer 1223/2009, 2 kap 34 § miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Avgift: Timavgift

Övrigt avseende kemiska produkter – Tillsyn

Bekrivning

Lagrum

Avgift

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, bio­tekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verk­samheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalie­inspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljö-tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Avgifter för viss övrig verksamhet

Ärenden om allmänna hänsynsregler enligt 2 kap miljöbalken – Tillsyn

Avgifter för tillsyn av viss övrig verksamhet enligt 2 kap miljöbalken.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energi­källor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verk­samhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

Ärenden enligt 7 och 12 kap miljöbalken – Prövning av ansökan

Avgifter för prövning av ansökan för viss övrig verksamhet enligt 7 och 12 kap miljöbalken.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter

7 kap. 18 b § miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kultur­reservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.

7 kap 24 § miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växt­skydds­område eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mmed mera

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om till­stånd eller dispens avseende natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vatten­skydds­område.

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st miljöbalken,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap, 8 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Ärenden enligt 7 och 12 kap miljöbalken – Handläggning av anmälan

Avgifter för handläggning av anmälan för viss övrig verksamhet enligt 7 och 12 kap miljöbalken.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälnings­plikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken

Timavgift

Ärenden enligt 7 och 12 kap miljöbalken – Tillsyn

Avgifter för tillsyn för viss övrig verksamhet enligt 7 och 12 kap miljöbalken.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotop­skydds­områden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar.

2 kap 9 § miljö­tillsyns­förordningen

Timavgift

"Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2."

"12 kap 10 § miljö­balken, 2 kap 32 § miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)"

Avgiftsnivå 2

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljö­tillsyns­förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxe­bilaga 2.

"2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljö­tillsyns­förordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljö­balken"

Timavgift


Ärenden enligt 8 kap miljöbalken – TIllsyn

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kap miljöbalken – Handläggning av anmälan

Anmälan om avhjälpande av vissa förorenings­skador.

Lagrum: 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk­samhet och hälsoskydd

Avgift: Timavgift

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kap miljöbalken – Tillsyn

Avgifter för tillsyn av viss övrig verksamhet enligt 10 kap miljöbalken.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av läns­styrelsens tillsyns­ansvar och andra miljöskador om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsyns­ansvaret för.

"2 kap 31 § p 3 miljö­tillsyns­förordningen (2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken"

Timavgift

Ärenden enligt 15 kap miljöbalken – Prövning av ansökan

Avgifter för prövning av ansökan för viss övrig verksamhet enligt 10 kap miljöbalken.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken

Timavgift

Ansökan om uppehåll i hämtning eller befrielse från hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.

9 kap. 2 § § avfalls­förordningen (2020:614)

Timavgift

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kraven på
utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska
sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 §
avfallsförordningen

3 kap 15 § avfalls­förordning (2020:614)

Timavgift

Ansökan om dispens från kraven på utsortering och hantering av brännbart avfall ur bygg och rivningsavfall.

3 kap 15 § p 2. avfalls­förordning (2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar

9 kap. 2 § avfalls­förordningen (2020:614)

Timavgift

Ärenden enligt 15 kap miljöbalken – Handläggning av anmälan

Avgifter för handläggning av ansökan för viss övrig verksamhet enligt 10 kap miljöbalken.

Beskrivning

Lagrum

Avgift

Anmälan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §MB

5 kap. 15 § avfalls­förordningen (2020:614)

Avgiftsnivå 1

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § avfalls­förordningen (2020:614)

Timavgift

Ärenden enligt 15 kap miljöbalken – Tillsyn

Tillsyn avfallshantering som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Lagrum: 26 kap. 3 § 3 st mijöbalken

Avgift: Timavgift

Anmälan om överträdelse

Handläggning av miljösanktionsavgift

Lagrum: 30 kap miljöbalken

Avgift: Avgiftsnivå 2

Sidan publicerades