Historisk beskrivning

Under hösten 2015 påbörjades ombyggnaden av den övre delen av Rådhusparken, etapp 2. Fler planteringar, komplettering av träd, nya sitt- och hängplatser och en renoverad fontän ska ytterligare förbättra den redan så populära mötesplatsen. Med ny belysning och förbättrade gångstråk genom parken ska tillgängligheten och tryggheten öka. Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell på Ramböll och följer det gestaltningsprogram som togs fram för hela stadsrummet från Rådhuset till älvsstranden.

Rådhusparken är Umeås mest centrala park. 2012 började arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för hela parken, från Storgatan till älven. Uppdraget gick till landskapsarkitekt Ulf Nordfjell på Ramböll. Målet med arbetet var att vidareutveckla den ursprungliga Rådhusparken med stor hänsyn till parkens kulturhistoriska värden och respekt för parkens funktion, bland annat dess stora värde som grön mötesplats i centrala Umeå. För den älvsnära delen av Rådhusparken, där Trädgård i norr tidigare låg, var målet främst att skapa en öppnare utformning så att utsikten över älven från Rådhuset och Rådhusparken förbättras.

Ursprungliga kvaliteter återskapas

Många av parkens ursprungliga kvaliteter kommer att återskapas med fler träd, buskar och fält av färgstarka perennplanteringar som löper längs parkens båda sidor från älven upp till Storgatan och Rådhuset. Karaktärsväxter är gräset glansälväxing och perenner i blå och blåvioletta toner som stäppsalvia, kantnepeta, kungsgentiana, lungört och nävan 'Rozanne'. Värdefulla träd sparas och en hel del nya träd i stora storlekar planteras. Gångsystemet sparas i sina huvuddrag men utvidgas för att leda ned till älven. Kontakten med älven förbättras genom att öppna stråk skapas och vattnet förs in i parken på ett tydligare sätt i den nya overflowdammen vid älven och den ombyggda fontänen i parkens centralpunkt. Terrasserade gräsytor, muromgärdade planteringsytor och nya sittmöbler möjliggör mängder av nya sitt- och hängplatser med fantastisk älvsutsikt.

Konsult: Ramböll, genom Ulf Nordfjell

Entreprenör etapp 2: Skanska

Rådhusparken 2003 till 2013

Rådhusparken är en finpark som är belägen mellan Rådhuset och älven och utgör en fortsättning på Rådhusesplanaden som börjar vid Järnvägstorget och sträcker sig till Umeälven. Den inramas än i dag av byggnader från det första decenniet efter stadsbranden.

Ett centralt blickfång är fontänen med blomrabatter som skiftar efter säsong. Den har kullerstensatt kant och botten. Parken är möblerad med parkbänkar och papperskorgar samt lyktstolpar av äldre modell.

Parken representerar Umeå och är ett "ansikte utåt". När den först anlades var Rådhusparken det som mötte nyanlända resenärer eftersom älven var den främsta resvägen in i Umeå.

På södra sidan av rådhuset mot Rådhusparken står en byst av Gustav II Adolf, den kung som gav Umeå stadsprivilegier på 1600-talet.
Parken fungerar som en oas i centrala staden och sköts intensivt som kulturpark. Rådhusparken kommer att beröras av planerna i projektet Staden mellan broarna.

Rådhusparken 1896 till 2003

Rådhusparken, i stadens centrum mellan Rådhuset och älven, började anläggas år 1896 och planteringarna gjordes 1897.

Redan i stadsplanen från år 1864 fanns en öppen yta på samma plats.

En fontän byggdes i parken år 1920. Pengarna som behövdes för att bygga fontänen hade samlats in under tio år. Den placerades i centrum av parken och där ligger den än i dag.

Den nuvarande fontänen byggdes om 2003.

Rådhusparken omgärdas än i dag av byggnader från det första decenniet efter stadsbranden.

Parken är kvadratisk med symmetriskt anlagda grusgångar och fritt placerade träd i gräsytorna.

I parken växer bland annat skogslönn, hästkastanj, skogslind, sibirisk lärk, hägg, poppel, ask, vårtbjörk och glasbjörk.

Efter mittaxeln från Rådhuset till älven finns rabatter med vår- och sommarblommor planterade.

Sidan publicerades