Lundabron över Umeälven.

Anmälningspliktiga vattenverksamheter

All vattenverksamhet kräver tillstånd enligt miljöbalken. För vissa vattenverksamheter av mindre omfattning räcker det med att göra en anmälan innan de påbörjas. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att komplett
anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. (11 kap. 9 § miljöbalken).

Vad ska anmälas?

Följande vattenverksamheter ska anmälas (19 § förordningen, 1998:1388):
1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar,

2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta
som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,

3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till
högst 3 000 kvadratmeter,

4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till
högst 500 kvadratmeter,

5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat
vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i
vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,

6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en
medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund,

7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1
kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning,

8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde,

9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst
100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,

10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde
än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar
för detta,

11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt
punkt 1 – 10,

12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt punkt 1 – 10, eller

13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en
anmälningspliktig verksamhet enligt punkt 1 – 10.

Sidan publicerades