Västerteg 2:63 med flera

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom förtätning längs Bryggargatan. Syftet är också att säkerställa en god arkitektur som samspelar med omgivande struktur och bebyggelse samt att säkerställa en god dagvattenhantering.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Västerteg 2:63 och del av Spetsen 17, Västerteg 36:2 och Böleå 12:2.

Diarienummer BN-2018/02423

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-03-13.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-08-16 till 2021-09-06

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detalplaneförslaget är ute på samråd från 2023-03-09 till 2023-03-30.

Samrådsmöte – Drop in

Ett dialogmöte med information och möjlighet att diskutera planförslaget kommer hållas utomhus på fastigheten Västerteg 2:63, Bryggargatan 38. Representanter från kommunen kommer vara på plats mellan kl 16-18 den 21 mars 2023 för att svara på frågor om planförslaget.


Illustrationer från sökande

Bilderna visar en möjlig utformning. Illustrationer av Angelica Nilsson Arkitekt SAR/MSA Arkinova för OF Bygg.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2024-02-07 till 2024-02-28

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 28 februari 2024

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/vasterteg263