Beräkningsmodell

Beräkningarna av växthusgasutsläpp för bolag och nämnder som finns med i det här programmet är gjorda utifrån en standard som används internationellt och som kallas Green house Gas Protocol.

Beräkning av kommunkoncernens utsläpp

Under våren 2021 upphandlade Umeå kommun en konsult för att göra en nulägesanalys av växthusgasutsläpp från kommunens olika verksamheter. Nulägesanalysen bygger på Green house Gas-protokollet (GHG-protokollet) som är en vedertagen internationell standard för att beräkna och redovisa växthusgasutsläpp. Växthusgasutsläppen har beräknats för år 2019 för att ge en nulägesbild utan påverkan av Corona-pandemins effekter.

Arbetet har gått till såhär:

  1. Data har samlats in
  2. Aktuella faktorer som påverkar utsläpp har uppdaterats
  3. Växthusgasutsläppen har beräknats och fördelats per nämnd

Bolagens utsläpp

I den första versionen av Umeå kommunkoncerns klimatnuläge har utsläppen från elva bolag delvis kunnat identifieras. En modell för att beräkna Umeås kommunkoncern och nämnders utsläpp har tagits fram enligt GHG-protokollet som kommer blir mer precis allt eftersom mer data tillgängliggörs/samlas in.

En tidig avgränsning gjordes som innebär att bolag som är små och uppskattas ha mycket liten klimatpåverkan inte räknades med. Data från bolagen har samlats in med hjälp av en mall som har presenterats och delats med berörda parter. Exempel på data som har samlats in är statistik om resande, energianvändning och bränsleförbrukning.

Sidan publicerades