Västerhiske, Marklundskurva / Kronoparken

Områdesbeskrivning

Umeå kommun planerar att utveckla området vid Marklundskurvan och Kronoparken på Västerhiske, cirka fyra kilometer från Umeå centrum. I gällande översiktsplan är en del av utvecklingsområdet utpekat som vägreservat för ny dragning av Europaväg, men nu byggs sista etappen av Västra länken i ett yttre läge med anslutning till Vännäsvägen väster om Umedalen.

En strukturstudie har upprättats i tidigt skede med syfte att ge en helhetsbild av områdets utvecklingspotential. I arbetet med strukturstudien var, utöver komplettering med bostäder och verksamheter, en viktig utgångspunkt att identifiera och bevara värdefulla områden för natur och rekreation. I strukturstudien ingick även att ta fasta på områdets topografi samt naturliga förutsättningar för hållbar dagvattenhantering.

Strukturstudien visar ett övergripande förslag på hur utredningsområdet kan utformas och kompletteras med ny bebyggelse.

I utvecklingsområdet finns utöver kommunala fastigheter även privatägda fastigheter.

Markanvisning

Söder om Backenvägen har Umeå kommun markanvisat del av Backen 3:29 till Obos samt del av Backen 3:29 till Backen 3:50 AB.

Tidplan

Projektet är ännu i tidigt skede. Hemsidan uppdateras så snart ytterligare information finns att delge.

Sidan publicerades