Olofsdal

Planer för områet

Kommunens del av Olofsdal, Stadsliden 6:2, planeras för cirka 700 bostäder, en förskola samt möjlighet till verksamheter i bottenvåningarna. Se planprogrammet för området nedan.

Tidplan

Mark och exploatering har ansökt om detaljplan och utbyggnad kan påbörjas tidigast då planen vunnit laga kraft.

Inbjudan till markanvisning beräknas vara möjlig tidigast 2021.

Områdesbeskrivning

Norr om universitets- och sjukhusområdet ligger Olofsdal i en sydsluttning. Här är det nära till både Universitetsstaden och till rekreationsområdena runt Nydalasjön, på Mariehemsängarna och Stadsliden. Avståndet till Umeå Universitet är drygt en kilometer och området är kollektivtrafikanslutet.

Sidan publicerades