Olofsdal

Planer för områet

Kommunens del av Olofsdal, Stadsliden 6:2, planeras för cirka 500 bostäder, en förskola samt möjlighet till verksamheter i bottenvåningarna. Se planprogrammet för området nedan.

Tidplan

Mark och exploatering har ansökt om detaljplan och utbyggnad kan påbörjas tidigast då planen vunnit laga kraft.
Inbjudan till markanvisning beräknas vara möjlig tidigast i slutet av 2022.

Områdesbeskrivning

Norr om universitets- och sjukhusområdet ligger Olofsdal i en sydsluttning. Här är det nära till både Universitetsstaden och till rekreationsområdena runt Nydalasjön, på Mariehemsängarna och Stadsliden. Avståndet till Umeå Universitet är drygt en kilometer och området är kollektivtrafikanslutet.

Sidan publicerades