Flygfoto över Aspgärdan på Böleäng

Böleäng, kvarteret Aspgärdan

Områdesbeskrivning

På Böleäng söder om Umeälven planeras för ett nytt bostadsområde på den kommunala fastigheten Böle 12:2. I projektet ingår även den privatägda fastigheten Aspgärdan 18. Området är beläget knappt två kilometer från centrum och ligger i nära anslutning till älven och Bölesholmarna, som är ett populärt utflyktsmål. Men den nya Lundabron tar man sig dessutom snabbt över till andra sidan älven. Området ligger nära en av Umeås största arbetsplatser, Volvo lastvagnar.

Planer för området

Inom planområdet planeras det för cirka 400 bostäder samt en förskola varav ungefär hälften av bostäderna på kommunal mark. Parkeringarna planeras lösas under mark i nedgrävda garage. Inom området finns även Engelska skolan med pågående verksamhet.

Detaljplan

Detaljplanen antogs i mars 2020 men överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD) 2020-03-25. MMD beslutade 2020-11-02 att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Umeå kommun kommer inte att överklaga domen vidare till mark- och miljööverdomstolen men kommer att ansöka om ny detaljplan för den kommunala delen av planområdet. Vi kommer att uppdatera denna sida när den nya detaljplanen kommit igång.

Sidan publicerades