Tomtebo gård

Områdesbeskrivning

I förlängningen av Tomtebo södra, mellan Tomtebo och Tavleliden, ligger det nya bostadsområdet Tomtebo gård. Området ägs delvis av Umeå kommun och delvis av Bonava Sverige AB.

En ny detaljplan för området vann laga kraft under 2019. Detaljplanen ger förutsättningar för cirka 1 000–1 200 bostäder i form av flerbostadshus och radhus disponerade i semisluten kvartersstruktur. Målet är bebyggelse med variation gällande gestaltning, volymer och höjder. Gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge kan skapas.

Torgytor är lokaliserade så att de får många soltimmar, och gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i planeringen. Detaljplanen ger förutsättningar för offentlig service samt verksamheter för att tillgodose behovet som uppstår när fler bor och verkar på platsen.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur föreslås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som hjälper till att minimerar påverkan av extrema skyfall.

I områdets närhet finner man storslagen natur med vidsträckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Nydalaområdet är ett populärt rekreations- och naturområde som nyttjas mycket flitigt för exempelvis promenader, skidturer, skridskoåkning och bad. Inom strandområdet på västra sidan av Nydalasjön finns en äventyrslekplats.

Tidplan

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten vilket enligt tidplan ska vara färdigställt till farbar standard hösten 2021. Slutlig färdigställande av gator och torg sker etappvis allt eftersom byggnationsarbeten intill anläggningarna är färdiga.

Bonava Sverige AB bygger de första bostadshusen i området. Första inflyttning i området skedde juni 2021.

Umeå kommun har markanvisat byggrätt för totalt cirka 350 bostäder under vinter 2020 – vår 2021. Dessa bostäder planeras att byggas under 2022–2024. Mer information om vilka som bygger vart finns nedan under ”Avslutade mark­anvisnings­förfrågningar”.

Aktuella markanvisningsförfrågningar

Just nu finns ingen aktuell markanvisningsförfrågan på Tomtebo gård.

Nästa markanvisningsförfrågan bedöms preliminärt kunna skickas ut hösten/vintern 2022.

Avslutade markanvisningsförfrågningar

 • Radhus (äganderätter) inom fastigheten Humlegården 2.
  Byggare: Selbergs Entreprenad AB.
 • Flerbostadshus (hyresrätter) inom fastigheten Äppellunden 1 (Ej en markanvisningsförfrågan, markanvisat enligt optionsklausul i exploateringsavtal mellan Umeå kommun och Bonava Sverige AB).
  Byggare: Bonava Sverige AB.
 • Flerbostadshus (bostads- och hyresrätter) och radhus inom fastigheten Kryddgården 1.
  Byggare: Serneke Sverige AB och Fastighets AB Balder.
 • Flerbostadshus (hyresrätter) inom fastigheten Fruktträdet 1.
  Byggare: Vidden Bostad AB.
Sidan publicerades