Tomtebo gård

Områdesbeskrivning

I förlängningen av Tomtebo södra, mellan Tomtebo och Tavleliden, ligger det nya bostadsområdet Tomtebo gård. Området ägs delvis av Umeå kommun och delvis av Bonava Sverige AB.

En ny detaljplan för området vann laga kraft under 2019. Detaljplanen ger förutsättningar för cirka 1 000–1 200 bostäder i form av flerbostadshus och radhus disponerade i semisluten kvartersstruktur. Målet är bebyggelse med variation gällande gestaltning, volymer och höjder. Gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge kan skapas.

Torgytor är lokaliserade så att de får många soltimmar, och gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i planeringen. Detaljplanen ger förutsättningar för offentlig service samt verksamheter för att tillgodose behovet som uppstår när fler bor och verkar på platsen.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur föreslås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som hjälper till att minimerar påverkan av extrema skyfall.

I områdets närhet finner man storslagen natur med vidsträckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Nydalaområdet är ett populärt rekreations- och naturområde som nyttjas mycket flitigt för exempelvis promenader, skidturer, skridskoåkning och bad. Inom strandområdet på västra sidan av Nydalasjön finns en äventyrslekplats.

Aktuella markanvisningsförfrågningar

Se ”Tidplan” för en bedömning av när nästa etapp kan markanvisas.

Tidplan

Infrastruktur: Första delen i utbyggnaden av områdets infrastruktur färdigställdes sommaren 2022. Det inkluderar underjordisk infrastruktur samt utbyggnad av gator och torg till farbar standard. Entreprenad för att iordningställa områdets torg planeras starta under andra delen av 2023. Färdigställande av områdets gator, inkl. plantering av gatuträd görs när intilliggande bebyggelse färdigställts.

Markanvisningar: Umeå kommun planerar att gå ut med en ny intresseförfrågan för nästa etapp av bostadsbebyggelse under senare delen av 2024. Etappen innehåller byggrätt för uppskattningsvis cirka 150 bostäder. Tidpunkten för när denna markanvisningsförfrågan skickas ut påverkas av hur pågående och planerade byggnationsprojekt inom området fortskrider, eftersom det logistiskt sett kan uppstå arbetsmiljörisker om det blir för mycket byggtrafik samtidigt.

Avslutade markanvisningsförfrågningar

  • Flerbostadshus, radhus och parkeringshus inom fastigheterna Kryddgården 1, Fruktträdet 1 och del av Nyttoväxten 1. Byggare: HSB
  • Radhus (äganderätter) inom fastigheten Humlegården 2.
    Byggare: Selbergs Entreprenad AB.
  • Flerbostadshus (hyresrätter) inom fastigheten Äppellunden 1 (ej en markanvisningsförfrågan, markanvisat enligt optionsklausul i exploateringsavtal mellan Umeå kommun och Bonava Sverige AB).
    Byggare: Bonava Sverige AB.
Sidan publicerades