Tomtebo strand

Planer för området

Mellan Tomtebo och Universitetsstaden planeras en ny stadsdel med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet — Tomtebo strand.

Här ska bland annat byggas cirka 3 000 nya bostäder med blandade upplåtesleformer. Förutom bostäder planeras även för cirka 70 000 kvadratmeter verksamheter, i form av kommersiell service, kontor med mera. Främst utmed E4–Kolbäcksvägen. Det planras även för en kommunal skola (1–6), fyra förskolor, äldreboenden (ska inrymmas i bostads­kvarteren) samt en brandstation.

Tomtebo strand har ett strategiskt läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet med dess dynamiska arbetsmarknad samt Nydalas möjligheter till rekreation. Det är cirka 3 kilometer till centrum.

Tomtebo strand växer fram i unik samverkan mellan kommunen, byggaktörer, förvaltare, kommunala bolag och invånare, och ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Tidplan

Detaljplanearbete pågår. Den kommunala infrastrukturen kan börja byggas 2022. Byggstart för Etapp 1 kan ske 2023. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat teckna föravtal med HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska och Slättö gällande bostäder. Intresseanmälan för verksamhetsmark sker 2021.

Tomtebo strand kommer att byggas ut i fyra etapper:

  • Etapp 1: cirka 900 lägenheter, förskola, skola, torg, park samt huvudtrafikstråket
  • Etapp 2: cirka 600 enheter samt verksamhetsmark
  • Etapp 3: cirka 1 100 lägenheter
  • Etapp 4: cirka 400 lägenheter och återstående verksamhetsmark

Det kommer att ta 15–20 år innan Tomtebo strand är helt färdigbyggt.

Beskrivning

Tomtebo strands trafikstruktur utformas så att de hållbara färdmedlen – gång, cykel och kollektivtrafik blir det naturliga
valet för resor till och från området men också inom området. Kolbäcken och skogen blir en stor del av Tomtebo strands identitet. Området närmast Kolbäcken kommer att förbli orört och fortsätta att ge fina naturupplevelser för boende och besökare.

Bebyggelse

Större delen av Tomtebo strand kommer att bestå av flerfamiljshus. Det ska vara variationer i skala och finnas allt frånstorkvarter till stadsdelsradhus. Runt skogen/Kolbäcken ska kvarteren vara öppna och möta det gröna. Kvarteren utmed de centrala stråken (vägarna) kräver en mer stadsmässig utformning. Kvarteren utmed E4-Kolbäcksvägen blir verksamheter och fungerar också som bullerbarriär för bostäder och natur.

Servicehubbar och parkering

På Tomtebo strand ska det finnas ett antal service- och mobilitetshubbar som kan underlätta ett hållbart vardagsliv. Hubbarna kan till exempel innehålla utlämningsboxar för matvaruleveranser/postorder, återvinning av sällanavfall, cykelreparation eller möjlighet att låna poolbil eller lådcykel och besöksparkering. Det kommer inte finnas boende­parkeringar i kvarteren (förutom för rörelsehindrade). All boendeparkering sker i parkeringshus (två) i utkanterna av stadsdelen för att minska biltrafik i området.

Mer information

Sidan publicerades