Tomtebo strand

Planer för området

Mellan Tomtebo och Universitetsstaden planeras en ny stadsdel med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – Tomtebo strand.

Här ska bland annat byggas cirka 3 000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Förutom bostäder planeras även för cirka 70 000 kvadratmeter verksamheter, i form av kommersiell service, kontor, forskning – och utbildning med mera. Merparten av verksamheterna kommer finnas utmed E4–Kolbäcksvägen. Det planeras även för en kommunal skola (1–6), tre förskolor, en stor stadsdelspark, äldreboenden (ska inrymmas i bostads­kvarteren) samt en brandstation. Till ytan är Tomtebo strand lika stort som Umeå centrumfyrkant, cirka 60 hektar.

Tomtebo strand har ett strategiskt läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet med dess dynamiska arbetsmarknad samt Nydalas möjligheter till rekreation. Det är cirka 3 kilometer till centrum.

Tomtebo strand kommer byggas ut under flera år och är förnärvarande uppdelad i fyra etapper.

  • Etapp 1: cirka 900 lägenheter, förskola, skola, torg, park samt huvudtrafikstråket
  • Etapp 2: cirka 600 lägenheter samt verksamhetsmark ut mot E4:an
  • Etapp 3: cirka 1 100 lägenheter
  • Etapp 4: cirka 400 lägenheter och återstående verksamhetsmark mot E4:an

Visionen för Tomtebo strand är att ”Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unikt samskapande och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.”

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat teckna föravtal med HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska och Slättö gällande bostäder för etapp 1.

Tidplan

Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart första halvan av 2023. Därefter kan den kommunala infrastrukturen börja byggas under 2023. Byggstart för bostäder och verksamheter för etapp 1 bedöms ske under 2024 med möjlig inflyttning 2025–2029. Det tar cirka 15-20 år innan alla fyra etapperna av Tomtebo strand är klara.

Beskrivning

Tomtebo strands trafikstruktur utformas så att de hållbara färdmedlen – gång, cykel och kollektivtrafik blir det naturliga valet för resor till och från området men också inom området. Kolbäcken och skogen blir en stor del av Tomtebo strands identitet. Området närmast Kolbäcken kommer att förbli orört och fortsätta att ge fina naturupplevelser för boende och besökare.

Bebyggelse

Större delen av Tomtebo strand kommer att bestå av flerfamiljshus. Det ska vara variationer i skala och upplåtelse­former. I några kvarter kommer det gå att bygga stadsdelsradhus. Runt skogen/Kolbäcken ska kvarteren vara öppna och möta det gröna. Kvarteren utmed de centrala stråken (gatorna) kräver en mer stadsmässig utformning. Kvarteren utmed E4-Kolbäcksvägen blir verksamheter och fungerar också som bullerbarriär för bostäder och natur.

Servicehubbar och parkering

På Tomtebo strand ska det finnas ett antal service- och mobilitetshubbar som kan underlätta ett hållbart vardagsliv. Hubbarna kan till exempel innehålla utlämningsboxar för matvaruleveranser, postorder, återvinning av sällanavfall, cykelreparation eller möjlighet att låna poolbil eller lådcykel och besöksparkering. Det kommer inte finnas boende­parkeringar i kvarteren (förutom för rörelsehindrade). Merparten av all boendeparkering sker i parkeringshus i utkanterna av stadsdelen för att minska biltrafik i området.

Mer information

Sidan publicerades