Norra Ön

Planer för området

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Det planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Fyra nya broar innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

Att bebygga Norra Ön för bostäder, förskolor, skola och verksamheter är i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt.

Under planeringsskedet har kommunen deltagit i två innovationsprojekt. Den ena är ett initiativ från Regeringskansliet och den statliga utredningen Samordningen för bostadsbyggande. I projektet valde Umeå kommun att planera den nya stadsdelen på Ön utifrån ett rörelserikt perspektiv för att uppmuntra till rörelse i vardagen då vi blir mer och mer stillasittande. Ön är det första stadsplaneringsprojektet i Sveriges som planeras med rörelserikedom i fokus. Det andra projektet är ett statligt finansierat Vinnova-projekt som heter Nästa generationens resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv, där vi bland annat gjort en utredning för hur framtidens broar kan komma att se ut för att förbereda för innovativa lösningar och framtidens mobilitet.

Utgångspunkter för planeringen

 • Blandad bebyggelse: Den nya stadsdelens bebyggelse blir varierad när det gäller användning och gestaltning. Antalet våningar anpassas efter landskapet, den befintliga bebyggelsen och för att skapa bra solförhållanden på gårdar och i offentliga rum.
 • Bilsnål planering: Broarna binder samman Umeås östra och västra stadsdelar och trafikstrukturen prioriterar gena och attraktiva gång- och cykelförbindelser som förväntas få ned behovet av egen bil.
 • Bevarande och utveckling av natur och grönstruktur: Planen syftar även till att möjliggöra bevarande av skogens ekologiska funktion som spridningskorridor genom att spara viktiga delar av lövskogen. Planens grönstruktur syftar till att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtliv, främja ekosystemtjänster, erbjuda möjlighet för rekreation i närområdet och säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet.
 • Attraktiva, trygga och tillgängliga offentliga rum: Det offentliga rummet ska gestaltas utifrån människans behov av social samvaro, aktivitet och lek, men också lugn och ro.
 • Rörelserikedom: Planen har utformats för att främja och inspirera till vardagsrörelse i den offentliga miljön.

Tidplan

 • 2020: Förslag för detaljplan tas fram
 • 2021: Samråd. Fortsatt arbete med detaljplanen. Fördjupade utredningar med mera.
 • 2023: Granskning och antagande av detaljplan. 
 • 2022–2025 Projektering av vägar/broar.
 • 2025–framåt: Nya broar byggs
 • 2028–2029 Befintlig bilbro upprustas/anpassas för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 • 2026–framåt: Markanvisning, byggnation och inflyttning. Det tar minst 15 år innan alla etapper av Norra Ön är färdigbyggda.

Områdesbeskrivning

Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven med närhet till centrum, universitetssjukhus, Umeå universitets campusområden och med cykelavstånd till flygplats och järnvägsstation. Ön är av strategisk betydelse i och med möjligheten att skapa en helt ny stadsdel i ett centralt läge och en viktig del i Umeås fortsatta expansion.

Sidan publicerades