Tobakstillstånd

Ansökan

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd för det. Ansökan med bifogade handlingar ska skickas in till miljö- och hälsoskydd i god tid. De handlingar som ska bifogas är bland annat

  • registreringsbevis från Bolagsverket
  • egenkontrollprogram
  • köpeavtal eller hyresavtal
  • ägarförhållanden t.ex aktiebok
  • finansiering

Egenkontroll

Tillsammans med ansökan ska ett egenkontrollprogram skickas in till Miljö- och hälsoskydd. I egenkontrollprogrammet ska det framgå hur verksamheten följer bestämmelserna i lagen. Verksamhetens rutiner för ålderskontroll, märkning, marknadsföring, information om åldersgräns, mängd i styckförpackningar, identitets- och säkerhetsmärkning samt information och stöd till personalen ska framgå.

Här finns en mall för egenkontrollprogram , 325.8 kB, öppnas i nytt fönster.som du kan använda dig av.

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om egenkontroll som du kan ta hjälp av om du vill ta fram ditt eget egenkontrollprogram..

Prövning

När ansökan är komplett och avgiften för ansökan är betald påbörjas handläggningen av ärendet. Tillstånd beviljas enbart om sökanden (och eventuella andra personer med inflytande i verksamheten) kan bevisa att de är personligt och ekonomiskt lämpliga att inneha tillstånd för försäljning av tobak.

Det är Miljö- och hälsoskyddsnämnde som fattar beslut i ärenden om tillstånd.

Om ansökan avslås får tobak inte säljas i butiken eller verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut går att överklaga hos Förvaltningsrätten.

Enligt lag om tobak och liknande produkter ska kommunen fatta beslut i ett ärende om tillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får hand­läggnings­tiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggnings­tiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Handläggningstid

Handläggningstiden beror bland annat på hur snabbt alla handlingar kan lämnas in i ärendet, när Miljö- och hälso­skydds­nämnden har sina sammanträden och hur lång andra myndigheter (till exempel Polisens) svarstid för remisser är.

Vår ambition är att ansökan om tobakstillstånd ska handläggas inom cirka 2 månader. Handläggningstiden gäller från när ansökan är komplett.

Anmälan om ändring av tillstånd

Om det sker förändringar i ägandet av bolaget som har tilsltånd att sälja tobak eller om personer i styrelsen byts ut ska detta anmälas till Miljö- och hälsoskydd. Om du är osäker på om ändringen kräver en anmälan går det bra att kontakta oss.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för handläggningen av ärenden enligt lag om tobak och liknande produkter.

Läs mer om kommunens taxa och avgifter

Sidan publicerades