Ekonomi

Ekonomiavdelningens uppgifter är att

  • genom omvärlds- och invärldsbevakning ta fram ekonomiskt underlag för kommunens planering på kort och lång sikt
  • administrera kommunens budgetarbete
  • utveckla kompetens och system för att aktivt verka för en medveten och effektiv uppföljning av kommunens och kommunkoncernens verksamhet på alla nivåer
  • aktivt verka för en god finansförvaltning samt effektiv och bra intern kontroll i kommunen
  • göra bedömning av de omvärldsförändringar som påverkar kommunens ekonomi
  • nyttja kommunens storlek i upphandlingssammanhang för att nå goda villkor
  • arbeta med benchmarking i vår vardag.

Budgetenheten svarar för kommunens samordnade budgetplanering och förser kommun­ledningen med beslutsunderlag för ekonomisk planering av kommunens verksamhet.

Finansenheten svarar för kommunens finansförvaltning, det vill säga upplåning, likviditets­förvaltning, betalflöden, finansiell riskhantering, cash management och intern kontroll. Enheten samordnar också finansfrågor och genomför finansiella affärer för hela koncernen i en internbanksfunktion.

Redovisningsenheten svarar för kommunens och kommunkoncernens redovisningsinriktade verksamhet och för central rapportering.

Styrning och samordning är stöd till kommunstyrelsen, stadsdirektören kommunledningen i övrigt i styr- och samordningsfrågor.

Upphandlingsbyrån svarar för kommunens större enskilda upphandlingar och ramavtal och tolkning av lagen om offentlig upphandling.

Sidan publicerades