Demokrati och juridik

Demokrati och juridik ansvarar för ärendeberedning till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott. Avdelningen har kommunövergripande ansvar för informationssäkerhets- och informationsförvaltningsarbetet, det juridiska stödet och arkivering. Till avdelningen hör även valkansliet som ansvarar för att planera och samordna de allmänna valen, samt överförmyndarverksamheten vars huvudsakliga uppgift är tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Demokrati och juridik består av fem enheter:

  • Juridik
  • Kommunkansli
  • Stadsarkiv
  • Valkansli
  • Överförmyndarverksamhet
Sidan publicerades