Ekonomi och styrning

Ekonomi och styrning

Ekonomi och styrnings uppgifter är att

 • genom omvärlds- och invärldsbevakning ta fram ekonomiskt underlag för kommunens planering på kort och lång sikt
 • administrera kommunens budgetarbete
 • utveckla kompetens och system för att aktivt verka för en medveten och effektiv uppföljning av kommunens och kommunkoncernens verksamhet på alla nivåer
 • aktivt verka för en god finansförvaltning samt effektiv och bra intern kontroll i kommunen
 • göra bedömning av de omvärldsförändringar som påverkar kommunens ekonomi
 • nyttja kommunens storlek i upphandlingssammanhang för att nå goda villkor
 • arbeta med benchmarking i vår vardag.

Avdelningen består av fem enheter:

 • Budget
 • Finansenhet
 • Redovisning
 • Styrning och samordning
 • Upphandling

Budgetenheten svarar för kommunens samordnade budgetplanering och förser kommun­ledningen med beslutsunderlag för ekonomisk planering av kommunens verksamhet.

Finansenheten svarar för kommunens finansförvaltning, det vill säga upplåning, likviditets­förvaltning, betalflöden, finansiell riskhantering, cash management och intern kontroll. Enheten samordnar också finansfrågor och genomför finansiella affärer för hela koncernen i en internbanksfunktion.

Redovisningsenheten svarar för kommunens och kommunkoncernens redovisningsinriktade verksamhet och för central rapportering.

Styrning och samordning är stöd till kommunstyrelsen, stadsdirektören och kommunledningen i övrigt i styr- och samordningsfrågor.

Upphandlingsbyrån svarar för kommunens större enskilda upphandlingar och ramavtal och tolkning av lagen om offentlig upphandling.

Sidan publicerades