Strategisk utveckling

Avdelningen strategisk utveckling samordnar kommunens strategiska arbete med Umeås hållbara tillväxt. Strategisk utveckling initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet. Uppdraget är att samverka, samordna, styra och stödja inom områdena: bostadsförsörjning, brottsförebyggande, folkhälsa, innovation, jämställdhet, jämlikhet, klimat, landsbygd, miljö, minoritets- och rättighetsfrågor, stadsutveckling, tillgänglighet och tillväxt.

Strategisk utveckling arbetar med att växla upp kommunens utvecklingsfrågor inom ramen för det nationella och internationella innovationssystemet.

Avdelningen tar fram underlag, analyser, prognoser och scenarier samt genomför uppföljning inom områden som är av strategisk betydelse för Umeås utveckling.

Strategisk utveckling har ansvar för den översiktliga planeringen som sätter riktningen för efterföljande planerings- och utvecklingsarbete i kommunen. Det sker i huvudsak genom framtagandet och upprätthållandet av en aktuell översiktsplan men även genom upprätthållande av översiktsplanens intentioner genom extern och intern samverkan
med relevanta aktörer.

Kommunstyrelsen med dess utskott är ansvariga nämnder för strategisk utveckling. Vi arbetar även på uppdrag av kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott. Strategisk utveckling koordinerar och samordnar även brottsförebyggande rådet, funktionshinderrådet samt landsbygdsutvecklingsrådet.

Sidan publicerades