Fullmäktige 18 december 2023

Videoinspelning (tre delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Vi beklagar den dåliga ljudkvaliteten.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

På grund av tekniska problem saknas sammanträdets första ärende i inspelningen, interpellationen "Är du beredd att utlysa en lokal folk­omröstning om Nato-center i Umeå?"

0:00:00 – Interpellation: Flickors behörighet till gymnasiet; Maja Westling Palmberg (C) (Början av ärendet saknas i inspelningen.)

0:07:10 – Interpellation: Vad innebär det nya försörjningskravet för Umeå kommun? Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)

0:50:55 – Motion 2/2023: Umeå kommun ska inte samarbeta med diktaturer och länder som hotar vår säkerhet; Anders Ågren (M)

2:12:55 – Utdelning av Umeå kommuns miljöpris

Del 2

Ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:00 – Kommunrevisorerna informerar

0:01:50 – Medfinansieringsavtal trafiklösning E4 för Tomtebo strand

0:08:40 – Antagande: Detaljplan för Tomtebo strand (Tomtebo 2:1 med flera) inom Tomtebo, Umeå kommun

1:00:05 – Exploateringsavtal – Saga 3

1:01:40 – Antagande: Detaljplan för Saga 3

1:17:35 – Vattentjänstplan för Umeå kommun – antagande

1:30:20 – Fastighetspolicy för Umeå kommunkoncern (fortsätter i del 3)

Del 3

Ärendena i del 3

0:00:00 – Fastighetspolicy för Umeå kommunkoncern (fortsättning från del 2)

0:54:30 – Biblioteksplan 2024–2027

1:37:25 – Policy, riktlinje och plan för civil beredskap

1:47:30 – Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2024

1:48:25 – Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglemente

1:50:05 – Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

1:52:45 – Interpellation: Hur går det med framtagandet av en träbyggnadsstrategi? Maja Westling Palmberg (C)

2:10:20 – Interpellation: Kan vi spara på gymnasiet om Umeå ska växa tryggt och säkert? Linda Lotare (V)

2:34:00 – Fråga: Kommer Umeå kommunkoncern vara klimatneutralt 2025? Åsa Bäckström (V)

2:39:40 – Fråga: Sommarbonus i hemtjänsten; Veronica Kerr (KD)

2:45:00 – Interpellation: Är 10 miljoner kronor på Måltidsservice en särskild prioritering för riktat förebyggande arbete för unga i risk? Anders Norqvist (L)

Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades