Fullmäktige 30 oktober 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:00 – Interpellation: Oberoende utredning socialtjänsten; Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP) (på grund av tekniska problem saknas ungefär en minut i början av ärendet)

0:17:45 – Interpellation: Vilket ansvar har Umeå kommun gentemot hyresgästerna hos Heimstaden Bostad? Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)

0:49:20 – Interpellation: Klimatet kan inte vänta – när ska Umeå kommun genomföra nödvändiga åtgärder? Åsa Bäckström (V)

1:16:10 – Fråga: Är det planerat någon översyn av de tio år gamla välkomstskyltarna? Hanna Lundin Jernberg (L)

1:19:10 – Delårsrapport januari-augusti 2023

Del 2

Ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:50 – Kommunrevisionen informerar

0:06:45 Motion 10/2022: Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten; Åsa Bäckström, Lennart Arvidsson och Rebecca Sellstedt (V)

Tyvärr bröts inspelningen på grund av tekniska problem och övriga ärenden finns inte inspelade:

– Motion 6/2023: Inrätta Tjänsteperson i beredskap (TIB) i Umeå kommun; Anders Norqvist (L)

– Riktlinjer för serveringstillstånd

Revidering av taxor för byggnadsnämndens verksamheter

Nytt ansvar i reglementet samt taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Namnsättning av bostadsområde Umeå 5:1 och 4:1, Väst på stan

Redovisning av motioner 2023, delrapport 2

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades