Fullmäktige 27 november 2023

Videoinspelning (tre delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:00 – Interpellation: Kan Umeå kommun arbeta mer aktivt för att öka ungas delaktighet? Hanna Lundin Jernberg (L)

0:40:55 – Interpellation: Säkra transporter i lokaltrafiken? Maria Lindvall (L)

1:01:20 – Motion 4/2021: Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade turer! Åsa Bäckström och Rebecca Sellstedt (V)

1:51:50 – Motion 11/2022: Avskaffa delade turer nu! Bore Sköld, Åsa Bäckström och Rebecca Sellstedt (V)

2:22:40 – Motion 15/2022: Socialtjänstlagen ska användas för att bevilja bidrag till fristående elrullstolsgarage efter liknande kriterier som tidigare; Jan Hägglund, Agneta Björk, Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)

Del 2

Ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:00 – Motion 14/2023: Ta fram åtgärder mot välfärdsbrott och otillbörlig påverkan; Hanna Lundin Jernberg (L)

1:05:00 – Nämndinitiativ om extra medelstilldelning Umeå växer tryggt och säkert 2.0 (Sändningen bröts på grund av tekniska problem. Slutet av detta ärende i nästa del.)

Del 3

Ärendena i del 3

0:00:00 – Nämndinitiativ om extra medelstilldelning Umeå växer tryggt och säkert 2.0 (fortsättning från del 2)

0:13:55 – Individ- och familjenämndens budget, verksamhetsplan, internkontrollplan 2024 - Beslut om tilläggsäskande till kommunstyrelsen

0:17:25 – Strömbäck - Konts naturreservat - revidering av syfte, föreskrifter och skötselplan

0:27:50 – Antagande: Fördjupad översiktsplan för Täfteå

0:57:00 – Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – uppsamlingsärende 2023

0:57:45 – Avfallstaxa

0:58:55 – VA-taxa

1:00:10 – Allmänna lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun

1:14:35 – Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

1:18:25 – Fråga: Skötseln av krigsmonumentet i Sävar; Anders Ågren (M)

1:21:10 – Interpellation: Hög tid att påbörja byggandet av parkeringshuset i kvarteret Ymer; Stefan Nordström (M)

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades