Fullmäktige 29 januari 2024

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:03:40 – Information från nämnderna till kommunfullmäktige
Nämndernas presentation (PDF) , 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2:19:20 – Jämställdhetsutskottet informerar
Jämställdhetsutskottets presentation (PDF) , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Del 2

Tidskoder för ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:00 – Kommunrevisionen informerar

0:01:55 – Interpellation: Storskalighet och institutionsliknande miljöer för personer med funktionsnedsättning; Liv Zetterberg (V)

0:33:50 – Interpellation: Det behövs åtgärder för att stoppa utvecklingen av hot och våld i Umeås skolor; Elmer Eriksson (M)

1:10:25 – Handläggning av bidrag till elrullstolsgarage

1:14:35 – Revidering av hälsoskyddsföreskrifter

1:37:50 – Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

1:39:00 – Interpellation: Elevers rätt till livskunskap i skolan; Maria Lindvall (L)

2:08:00 – Interpellation: Är Umeå kommun en attraktiv arbetsgivare för deltidsbrandmän? Jan Kollberg och Veronica Kerr (KD)

2:24:45 – Interpellation: Arbetsmiljö inom äldreomsorgen; Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)

2:57:50 – Fråga: Umeå kommuns köp av Thorén Arena; Patrik Brännberg (AP)

3:04:15 – Fråga: Har kommunen i egenskap av huvudman vidtagit några åtgärder för att personalen och elever i vår organisation har det stödet de behöver för att ta sig igenom denna svåra kristid? Mariam Salem (MP)

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades