Trygghetsskapande teknik inom vård- och omsorgsboende

En organisatorisk och teknisk lösning som, med utgångspunkt från de äldres behov av trygghet, delaktighet och service, ger bästa möjliga tjänster och värde till bästa möjliga kostnadseffektivitet.

Vad?

Umeå kommun har tecknat avtal med Sensio AB om trygghetsskapande teknik till alla vård- och omsorgsboenden. Befintliga larmsystem kommer att bytas ut mot en och samma larmlösning på samtliga boenden. Planering för införandet har påbörjats och övergripande rutiner och riktlinjer kommer arbetas fram och vara ett stöd för hur tekniken får användas hos den enskilde brukaren och utifrån dennes behov.

Varför?

På majoriteten av kommunens vård- och omsorgsboenden finns idag äldre trygghetslarm där larm tas emot på så kallade DECT-telefoner eller via ljudsignaler/display i korridorer. Om någon produkt slutar fungerar är det för kommunen svårt att få reservdelar på grund av att viktiga komponenter har eller är på väg att utgå från sortimentet.

Umeå kommun har i fullmäktige fattat beslut om att under perioden 2019-2022 fokusera på digitalt först. Den växande efterfrågan på vård och omsorg i kombination med kraftigt försämrad till-gång till arbetskraft samt allmänhetens allt större förväntningar på kvalitet och service, ställer krav på nya arbetssätt baserade på digital teknik.

Dagens boenden inom äldreomsorgen står inför stora utmaningar landet över och så även i Umeå kommun. Nya förväntningar på kommunen om att vara mer digitalt tillgängliga i takt med ett allt mer digitalt samhälle som demografiskt blir äldre skapar nya användningsområden för trygghetsskapande teknik som ständigt behöver utvecklas. Trygghetsskapande teknik är en viktig del i verksamheten för att kunna bedriva en trygg och säker vård och omsorg.

Projektet följer IT-upphandlingsmodellen vilket innebär att en förstudie har genomförts, samt upphandling genomförts. I upphandlingen var vinnande anbud Nordic welltech idag Sensio Sverige.

Hur?

  1. Installation nätverksuttag boenden (Umeå kommun ansvarar)
  2. Installation Sensio hårdvara (Sensio)
  3. Utbildning (Sensio)
  4. Införande (Sensio)
  5. Avveckling (Umeå kommun)

Mål: Målsättningen är att utforma en organisatorisk och teknisk lösning som, med utgångspunkt från brukarnas behov av trygghet, delaktighet och service, ger bästa möjliga tjänster och värde till bästa möjliga kostnadseffektivitet.

Involverade verksamheter: Boende och personal inom vård- och omsorgsboende.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 220503- 240601

Strategier: Samarbeta, kompetensförsörja, digitalisera

Sidan publicerades