Ekonomi

Ekonomis huvuduppgifter är att

  • genom omvärlds- och invärldsbevakning ta fram ekonomiskt underlag för kommunens planering på kort och lång sikt
  • administrera kommunens budgetarbete
  • utveckla kompetens och system för att aktivt verka för en medveten och effektiv uppföljning av kommunens och kommunkoncernens verksamhet på alla nivåer
  • aktivt verka för en god finansförvaltning samt effektiv och bra intern kontroll i kommunen
  • göra bedömning av de omvärldsförändringar som påverkar kommunens ekonomi
  • nyttja kommunens storlek i upphandlingssammanhang för att nå goda villkor
  • arbeta med benchmarking i vår vardag.

Budgetenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens samordnade budgetplanering samt att förse kommun­ledningen med tillräckliga beslutsunderlag för den ekonomiska planeringen av kommunens verksamhet.

Redovisningsenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens och kommunkoncernens redovisningsinriktade verksamhet och för central rapportering.

Finansenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens finansförvaltning, det vill säga upplåning, likviditets­förvaltning, betalflöden, finansiell riskhantering, cash management samt intern kontroll. Enheten samordnar även finansfrågorna och genomför finansiella affärer för hela koncernen i en internbanksfunktion.

Upphandlingsbyråns huvuduppgift är att svara för kommunens större enskilda upphandlingar och ramavtal samt tolkning av lagen om offentlig upphandling.

Sidan publicerades