Barn springer på gräs, bort från betraktaren

Hur arbetar socialtjänsten och hur fungerar LVU?

Har du frågor om hur socialtjänsten arbetar och omhändertagande av barn enligt lagen om vård av unga (LVU)? Här är fakta, frågor och svar om social­tjänstens arbete och länkar till samlad information på svenska och andra språk, främst på Socialstyrelsens webbplats.

Do you have questions about how social services work and care of children according to the Care of Young Persons Act (LVU)? Here are facts, questions and answers about the social services and links to information in Swedish, English and other languages, mainly on the website of the National Board of Health and Welfare.

Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och förälder. När ett barn vårdas i ett annat hem än sitt eget ska vårdnadshavarna bidra till kommunens kostnad med en så kallad egenavgift fram till att barnet fyller 18 år, och avgiften får inte överstiga underhållsstödsbeloppet. Kommunen gör ingen ekonomisk vinst på att placera barn i familjehem eller HVB.

Kommunen finansieras med skatt, intäkter/avgifter och statliga bidrag. Kommunalskatten ger huvuddelen av intäkterna. Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas mellan olika nämnder och ger dem uppdrag att arbeta med.

Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Socialsekreterare som arbetar med barn och unga arbetar enligt en av Socialstyrelsen utarbetad metod för utredning och genom­förande av insatser inom socialtjänsten riktad till barn och unga. Metoden heter BBIC (barns behov i centrum) och används av socialtjänster i hela Sverige. Nationell lagstiftning är sedan flera år tillbaka i hög grad anpassad till barnkonventionen. Barns rätt att bli hörda är till exempel i stor utsträckning reglerad i föräldrabalken, social­tjänst­lagen, LVU och LSS.

Individ- och familjenämnden är skyldig enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU) att överväga eller ompröva vården i ett familjehem. Det ska ske minst en gång var sjätte månad efter att vården har börjat. Social­tjänsten ser då över om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. När omprövning sker utgår man från den upprättade vårdplanen då den ska beskriva målet med vården. När vårdbehovet bedöms vara uppfyllt upphör vården.

Om det skulle uppstå samarbetsproblem mellan socialtjänsten och ett familjehem samtalar barnets social­sekreterare och familjehemssekreterare och ibland deras chef med familjehemmet utifrån den uppkomna situationen, med barnets bästa i fokus. Man försöker tillsammans lösa problem som finns för att säkerställa att barnet har en trygg och säker placering.

Det sker ett par gånger per år. Det kan till exempel ske när socialtjänsten misstänker att barn far illa i familje­hemmet eller att en relation mellan en placerad ungdom i ett familjehem och familjehemsföräldern brister och att det innebär att placeringen omöjliggörs och att barnet inte kan få en trygg säker, ändamålsenlig vård.

Umeå kommun följer Socialstyrelsens rekommendation för hur ofta ett visst barn eller en viss ung person ska besökas av en socialsekreterare i familjehemmet. Rekommendationen är fyra gånger per år. Besöken sker fort­löpande under placeringen med utgångspunkt från barnets eller den unges behov och önskemål.

Familjehem som rekryteras får utbildning och den information som behövs för att klara uppdraget utifrån det enskilda barnets förutsättningar. Barnet behöver inte byta religion eller ändra kost.

Var källkritisk

Var källkritisk när det gäller information som handlar om socialtjänsten och LVU, till exempel i sociala medier. Fråga dig om informationen stämmer, vem som ligger bakom den, om källan är pålitlig och varför informationen finns. Sök information från flera källor, agera utifrån korrekt information och sprid inte falska uppgifter.

Be critical when it comes to information about the social services and LVU, for example in social media. Ask yourself if the information is correct, who is behind it, if the source is reliable and why the information is available. Seek information from multiple sources, act on correct information and do not spread false information.

Läs mer om källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.msb.se)

Sidan publicerades www.umea.se/lvufaq