Serveringstillstånd

Ett rikt restaurangliv är viktigt för Umeå. I kommunen jobbar vi för trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på lika villkor.

För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen. Lagen är en så kallad skyddslag vars syfte är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, till exempel berusnings­drickande, allt för tidig alkoholdebut och andra olägenheter som exempelvis ordningsstörningar.

Olika typer av serveringstillstånd

 • Stadigvarande tillstånd till allmänheten (vanligtvis till restauranger)
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap, så kallad klubbrättighet, det vill säga servering till ett slutet sällskap eller cateringtillstånd)
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten (till exempel festivaler)
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (till exempel personalfester eller föreningsfester)

Handläggningstid

Enligt alkohollagen ska kommunen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får hand­läggnings­tiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Handläggningstiden beror bland annat på hur snabbt alla handlingar kan lämnas in i ärendet, när Miljö- och hälso­skydds­nämnden har sina sammanträden och hur lång andra myndigheters (till exempel Polisens och Skatteverkets) svarstid för remisser är.

Vår ambition är att ansökan om stadigvarande serveringstillstånd ska handläggas inom cirka 3 månader och ansökan om tillfälligt serveringstillstånd ska handläggas inom cirka 6 veckor. Handläggningstiden gäller från när ansökan är komplett.

För att gästerna ska anses vara ett slutet sällskap gäller följande.

 • Medlemskretsen ska vara känd före det aktuella arrangemanget. Det betyder att det inte är ett slutet sällskap om man kan köpa medlemskort i entrén.
 • Det ska finnas ett gemensamt intresse eller innehållsmässigt samband mellan gästerna. För att bedöma det kan Miljö- och hälsoskydd begära in föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.
 • Antalet gäster ska vara begränsat. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet är normalt inte ett slutet sällskap.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser (2kap 3§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan inte vara ett slutet sällskap.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

Ett stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är antingen

 1. en så kallad klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett visst sällskap som förening, företag, klubb, personalgrupp och dylikt, eller
 2. en så kallad festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

 • Ett tillstånd för tillfällig alkoholservering till slutet sällskap kan ges till exempelvis en förening, ett företag eller annat slutet sällskap.
 • Tillstånd kan ges vid enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Det går bara att söka ett begränsat antal tillfälliga tillstånd per år.

Krav för att få serveringstillstånd

Du som söker ska visa att

 • du och övriga personer med betydande inflytande i verksamheten är lämpliga för uppgiften
 • lokalen och verksamheten är lämplig för ett serveringstillstånd.

Det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Serveringstillståndet är personligt och kan inte övertas från eller överlåtas till någon annan.

Krav på sökande

 • måste ha fyllt 20 år
 • får inte vara dömd för något brott de senaste åren
 • ska kunna visa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid
 • ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten
 • ska ha kunskap om alkohollagen

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället

 • Om du söker stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du servera lagad/tillredd mat. Serveringsstället ska därför ha ett eget kök. Köket ska vara registrerat hos Miljö- och hälsoskydd.
 • För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga serveringstillstånd ska lagad mat kunna erbjudas.
 • Serveringsstället ska ha tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Servering ska ske på en avgränsad yta som är överblickbar och som tillståndshavaren disponerar över.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, den ska till exempel kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Du som driver en verksamhet med serveringstillstånd ska till exempel inte störa grannar.
 • Serveringstillstånd kan nekas för verksamheter som ligger i omedelbar närhet till skolor, ungdomsgårdar eller på andra platser där barn och ungdomar vistas.

Anmäl serveringsansvariga

När man vet vem eller vilka som ska vara serveringsansvariga, ska de anmälas till kommunen.

Serveringstillstånd för kryddning av spritdryck

Servering av snaps som är kryddad på serverings- eller tillredningsstället är främst att se som tillbehör till julbord eller liknande arrangemang. Observera att det inte är tillåtet att tillverka, omförpacka eller buteljera andra alkoholdrycker än den egna snapsen.

Serveringstillstånd för provsmakning

Här kan du som innehavare av serveringstillstånd anmäla provsmakning av alkoholdrycker. Du som inte innehar serveringstillstånd men är partihandlare kan ansöka om tillfälligt provsmakningstillstånd.

Anmäl livsmedelsanläggning

För att få stadigvarande serveringstillstånd för din verksamhet krävs att lokalen/anläggningen där livsmedel hanteras är registrerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det gäller även vid övertagande av en befintlig verksamhet. För vissa tillfälliga tillstånd ställs inte krav på anmäld livsmedelsanläggning.

Anmäl lokal för catering

Du som har cateringtillstånd kan anmäla lokalen här.

Boka tid för kunskapsprov

För att få serveringstillstånd måste sökanden göra ett prov för att visa att du/ni har tillräckliga kunskaper i alkohollagen med tillhörande regler. När ansökan om serveringstillstånd är inskickad, bokar man en tid för kunskapsprov. Det kostar 1 113 kronor per person och provtillfälle. Provet görs i stadshuset, hos Miljö- och hälsoskydd. Provet är framtaget av Folkhälsomyndigheten och ser likadant ut över hela landet.

Du/ni kommer tillsammans med handläggaren i ärendet överens om en tid att skriva kunskapsprov.

Vem gör kunskapsprov i små och stora företag?

När den sökande är en juridisk person, och ansökan avser ett mindre företag som drivs av ett fåtal personer med betydande inflytande och själva är aktiva i serveringsverksamheten, bör kravet på kunskapsprov gälla minst hälften av de personerna. Mindre företag är exempelvis fåmansföretag och fåmanshandelsbolag enligt 56 kap. 2 och 4 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

I större företag, till exempel hotell- eller restaurangkedjor där ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften av serveringsverksamheten, bör kravet på kunskapsprov gälla de personer som är utsedda av ledningen att vara ansvariga för serveringsverksamheten, till exempel en restaurangchef. Ett sådant ansvar bör innebära att personen bedöms ha ett betydande inflytande i företaget. (HSLF-FS 2020:77).

Kontinuerlig tillsyn

När man har fått ett stadigvarande serveringstillstånd gör kommunen att kontinuerlig tillsyn för att kontrollera efter­levnaden av bestämmelserna om servering av alkohol. För detta betalar tillståndshavaren en årlig avgift.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen är en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och inte bryter mot lagen.

Den yttre tillsynen innebär ett platsbesök antingen på dagen, kvällen eller natten. Inspektörerna får aldrig nekas tillträde. Tillståndshavare ska, utan ersättning, vara behjälplig vid tillsyn och lämna tillträde till serverings­lokalerna, tillhandahålla handlingar som begärs med mera. Inspektionen dokumenteras.

Exempel på moment som ingår i tillsynen är

 • serveringen av alkoholdrycker sker med återhållsamhet
 • servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år
 • lagad mat tillhandahålls
 • ordningen är god i och utanför serveringslokalen
 • serveringsansvarig person finns tillgänglig på serveringsstället
 • serveringstiderna efterföljs.

Ju mer omfattande alkoholförsäljningen är på serveringsställena desto oftare sker tillsyn.

Ibland sker tillsynen tillsammans med Polisen som också gör tillsyn enligt alkohollagen.

Inre tillsyn

Miljö- och hälsoskydd gör också så kallad inre tillsyn, som inte innebär platsbesök. Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Vi hämtar uppgifterna från andra myndigheter och från dig som är tillståndshavare.

Förebyggande tillsyn

Miljö- och hälsoskydd arbetar också förebyggande i sitt uppdrag att se till att alkoholserveringen i kommunen inte bryter mot lagen. Det kan till exempel vara träffar med krögare och dess personal. Bland annat pratar vi om sambandet mellan våld och alkohol.

Lämna restaurangrapport

I början av varje år får tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd en restaurangrapport med posten. Den ska fylllas i och skickas in.

 1. Registrera uppgifterna direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. En kod efterfrågas – använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten vi skickat.
 2. Eller: fyll i restarurangrapporten vi skickat och återsänd den till Miljö- och hälsoskydd.

Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år. Vid påminnelse om försent inlämnad restaurangrapport tillkommer en påminnelseavgift på 1 113 kronor.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna som lämnas in används av kommunen, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten. De används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga avgiften som kommunen tar ut. Uppgifterna omfattas av sekretess.

Meddela förändringar

Det är viktigt att meddela alla förändringar som sker utifrån vad som angetts vid ansökan, till exempel förändringar av

 • serveringsansvariga
 • öppettider
 • ägarförhållanden
 • ändringar i styrelsen eller av operativa chefer (ändring av PBI:er)
 • ytor för servering av alkohol/ombyggnationer
 • att serveringstillståndet ska upphöra.

Avgifter

Avgifter tas ut för ansökningar, anmälningar och för tillsyn.

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd

allmänheten, slutna sällskap, catering till slutna sällskap 14 469 kronor

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd pausservering, provsmakning vid tillverkningsställe

11 113 kronor

Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd avser tillståndshavare 3 339 kronor

Ansökan om stadigvarande provsmakningstillstånd avser tillståndshavare på tillverkningsställe

3 339 kronor

Ansökan stadigvarande utökat serveringstillstånd lokal, tid, dryck, verksamhetsinriktning etc.

5 565 kronor

Ansökan tillfälligt utökat serveringstillstånd lokal, tid, dryck, verksamhetsinriktning et cetera 3 339 kronor

Ansökan gemensam serveringsyta avser tillståndshavare 2 226 kronor per sökande

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten* avser sökande som inte är tillståndshavare

6 678 kronor

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten* avser tillståndshavare 5 565kronor

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutna sällskap* 2 226 kronor

Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning* avser partihandlare 6 678 kronor

Ansökan tillfällig pausservering* 2 226 kronor

Anmälan mindre ändring av serveringstillstånd mindre ombyggnation eller verksamhetsförändring, upphörande med dryckesslag etc. 1 113 kronor

Anmälan kryddning av snaps avser tillståndshavare 1 113 kronor

Anmälan ändrade ägarförhållanden betydande ändring i ägandet, aktier eller bolagsandelar 6 678 kronor

Anmälan ändring av PBI ändring av en eller flera styrelseledamöter, firmatecknare, VD, operativ chef etc. 3 339 kronor

Godkännande av lokal för catering avser tillståndshavare om lokalen inte tidigare är godkänd av kommunen

1 113 kronor

* För tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap och allmänheten kan upp till tre på förhand bestämda tillfällen ansökas på samma gång (på samma blankett). Tillfällena för ansökan om tillfälligt tillstånd får inte ha längre mellanrum än fyra veckor avseende två tillfällen och sex veckor avseende tre tillfällen per ansökan. Är det längre mellanrum mellan tillfällena måste ny ansökan göras.

Tillsynsavgifter

Grundavgift serveringstid till 01.00 3 339 kronor

Grundavgift serveringstid till 02.00 5 565 kronor

Årsomsättning alkoholdrycker

0–25 000 kronor: endast grundavgift

25 001–100 000 kronor: 2 226 kronor

100 001–500 000 kronor: 3 339 kronor

500 001–1 000 000 kronor: 5 565 kronor

1 000 001–2 000 000 kronor: 8 904 kronor

2 000 001–5 000 000 kronor: 15 582 kronor

5 000 001–8 000 000 kronor: 21 147 kronor

8 000 001–12 000 000 kronor: 24 486 kronor

12 000 001–16 000 000 kronor: 26 712 kronor

mer än 16 000 000 kronor: 28 938 kronor

Tillsyn av tillfälliga tillstånd avser tillsynstillfälle 3 339 kronor

Övriga avgifter

Kunskapsprov per tillfälle 1 113 kronor

Påminnelse försenad restaurangrapport per påminnelse 1 113 kronor

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2023.

Sidan publicerades www.umea.se/serveringstillstand