2.2.6 Omgivande byggnader och anläggningar

Umeå kommun, Gator och parker har ramavtal med brand- och riskkonsulter som kan bistå med riskbedömningar i olika projektskeden.

Krav

Vid planering och projektering av markarbeten ska byggherren i tidigt skede låta göra en bedömning av eventuella förekomster av anläggningar, byggnader eller verksamheter i omgivningen som kan vara känsliga för påverkan av vibrationer, buller, damm, ändrade markförhållanden och dylikt.

Geotekniska förhållanden, sekretessbelagda installationer med mera kan vara dåligt kända och visa sig utgöra förutsättningar som behöver beaktas vid projektering och byggande. Därför ska närliggande fastighets- och ledningsägare informeras om karaktär och omfattning av planerade markarbeten samt kännedom om eventuella platsspecifika förutsättningar inhämtas från dem.

Riskanalys

I de fall det med hänsyn till planerade arbeten och platsens förutsättningar bedöms nödvändigt, låter beställaren göra en riskanalys med avseende på omgivningspåverkan, enligt 3.1.2.2.6 Riskanalys omgivningspåverkan. Analysen sammanställs i rapportform och infogas i förfrågningsunderlaget som en så kallad 13-handling enligt 1.2 Övriga kontraktshandlingar.

I riskanalysen beskrivs analysuppdraget, utredningsområdet, utförda inventeringar, restriktioner och föreskrivna kontrollåtgärder. Riskanalysen åberopas i teknisk beskrivning och i administrativa föreskrifter i de sammanhang och avseenden som är relevanta för objektet.

Sidan publicerades