3.1.2.2.6 Geotekniska handlingar

Inför projektering ska de geotekniska förutsättningarna utredas i erforderlig omfattning, se 2.2.1. Projektering skall omfatta geotekniska åtgärder inklusive geotekniska riskbedömningar och eventuella begränsningar för tänkt exploatering. Detta kan innebära åtgärder för att minimera sättningsproblematik och/eller stabilitets- och bärighetsproblematik, projektering av stödkonstruktioner och/eller restriktioner för t. ex. schakt- och fyllningsarbeten.

Vid detaljprojektering ska följande beaktas

  • Geotekniska förutsättningar, det vill säga det aktuella områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden.
  • Eventuella närliggande vattendrag, deras karakteristiska vattenstånd, bottentopografi och vattenföring.
  • Befintliga och närliggande anläggningar.
  • Eventuell förorenad jord eller förorenat grundvatten, inklusive förekomst av sulfidjord, se vidare 3.1.2.5.
  • Masshantering, nyttjande av befintliga massor och restprodukter som uppfyller tekniska och miljötekniska krav.
  • Omgivningspåverkan. Det vill säga identifiering av riskobjekt, så som grundvatten, bebyggelse och anläggningar t ex sänkning av grundvattennivån och sättningar på intilliggande bebyggelse, vibrationer.

I projekteringen ska samtliga nödvändiga geotekniska åtgärder och restriktioner, anpassad utformning och grundläggningssätt, samt eventuella jordförstärkningar inarbetas i handlingarna. Utifrån identifiering av risker kan krav på arbetsordning, restriktioner och åtgärder behövas och eventuella krav på kontroll och uppföljning behöva formuleras.

Sidan publicerades