3.3.6 Tillvarataget markskikt

Vid etablering av markskikt för att exempelvis skapa skogsmark undersöks om möjligheten finns att ta tillvara vegetationsskikt som har förutsättningar att passa på platsen. Etablering eller återställning av naturmark sker med tillvaratagen markvegetation, förnaskikt, rötter och underliggande jordmån med minsta tjocklek av 0,3 m. Markskiktet separeras från material som ej ska sparas. Tillvaratagna vegetationsskikt ska läggas ut i sjok eller remsor tätt intill varandra. Minsta storlek ska vara 0,2×0,3 m.

Under lagringstiden skall massorna läggas i upplag med en högsta höjd av 2 m och en största bredd av 6 m. Upplagen ska ha sluttande kanter och i övrigt utformas så att avrinning från upplaget sker. Upplagen får inte täckas med tät duk - gasutbyte och fuktvandring ska kunna ske. Massorna får inte packas.

Om en yta på mer än 2 m2 dör ska den ersättas med ny vegetationsavtagning, alternativt sås in om artsammansättningen passar till intilliggande vegetation.

Sidan publicerades