3.3.4 Busk, perenn och- lökplanteringar

Allmänt

Mer information gällande krav på växtbäddar/jordar, se 3.3.2 Växtbäddar och jordar. För användning av automatisk bevattning se 3.7.2 Automatisk bevattning.

För perenner och lökväxter bör det i skötselplanen skrivas in att en översyn ska göras vart tredje år och att planteringen kompletteras vid behov.

Val och placering

Artval ska:

  • ske med hänsyn till platsens historik, eventuellt tidigare växtmaterial och dess placering
  • avvägas mot förekommande aktiviteter och infrastruktur på platsen
  • utgå ifrån att matcha artens naturliga ståndort mot de rådande förhållandena på den nya planteringsplatsen med avseende på succession och ståndortsplasticitet, det vill säga temperatur, solinstrålning, vind-/markförhållanden, tillgång till vatten och näring samt tolerans mot föroreningar. Utgå från den typ av jord/jordmån som växtbädden och omkringliggande ytor består av. Speciellt viktigt när befintlig jord på platsen återanvänds.
  • utgå från växternas slutgiltiga medelsluthöjd och slutgiltiga utbredning
  • föreskrivas i första hand som E-märkt för att säkra härdighet och kvalitet
  • kvaliteter ska föreskrivas utifrån Lantbrukarnas riksförbunds senaste version av Kvalitetsregler för plantskoleväxter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. LRF Trädgård - Lantbrukarnas Riksförbund

Föreskriven art-/sort- och kvalitet som är viktig för gestaltningsidén eller för funktionen ska stämmas av mot plantskolemarknadens utbud och kvantitet.

Ett varierat växtbestånd är viktigt och bör eftersträvas för att främja biologisk mångfald samt sprida risken för sjukdomar och andra artspecifika angrepp.

För att gynna biologisk mångfald är växter som gynnar pollinerande insekter att föredra. Generellt är sorter med “enkla” blommor att föredra framför “fyllda” blommor. Naturligt förekommande och lokala arter/sorter är att föredra utifrån samma aspekt.

Växter som kan framkalla hudbesvär, har vassa tornar och/eller växter upptagna i Giftinformationscentralens växtlista som mycket giftiga (se hemsida; Giftinformationscentralens växtlista) ska inte projekteras in på eller i direkt anslutning till lekplatser, förskolor, vård- och omsorgsboende (äldreboende), LSS-boende (boendeform för vissa funktionshindrade).

Växtlighetens placering och framtida utbredning ska i gatumiljö klara kraven på fri höjd över gata och gång/cykelbana som finns föreskriven i Umeå kommuns lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta för att medge plats för utrymmeskrävande samhällsservice som kollektivtrafik, snöröjningsfordon och sopbilar.

Vid val av art och dess placering ska hänsyn tas till trygghetsaspekter. Gäller speciellt på platser man inte kan välja bort, platser som man måste passera och måste vara på exempelvis vid busshållplatser och prioriterade gång och cykelvägar.

Vid projektering av branta slänter är det viktigt att planteringen snabbt sluter tätt. Detta görs genom val av snabb-/starkväxande buskage/perenner och-/eller tätare planteringsavstånd alternativt sprutsådd av äng/gräs. Marktäckningsduk föreskrivs inte.

Vid busk-/perennplantering under träd bör plantering ske i samband med trädplanteringen eftersom rotklumpen eller rötterna på ett befintligt träd gör det svårt för buskarna att ta plats och att etablera sig. En radie närmast trädet på minst 40 centimeter bör inte planteras med buskar av samma anledning.

Buskar

Vid projektering av buskage intill gång- och cykelvägar i parkmiljö bör placeringen möjliggöra en remsa med klippt gräs (en klippbredd om 1,8 - 2 m) mellan buskage och hårdgjord yta för att säkerställa framkomlighet, snöröjning och ge bättre sikt för trafikanter. Omgivningen bör vara överblickbar så att den upplevda och den faktiska tryggheten inte påverkas negativt.

Drift i trafikmiljö ska minimeras på grund av arbetsmiljöproblem och därför bör skötselkrävande buskar inte projekteras in på trafikytor. Känsliga buskar bör inte heller projekteras där snöupplag eller plogvallar kan komma att läggas eller nära stråk som halkbekämpas.

Buskage som behöver återkommande formklippning bör undvikas med tanke på höga driftkostnader. Men tillåts förekomma i specifika fall, i mer skötselintensiva ytor om de anses viktiga för gestaltning och/eller kulturmiljö.

Perenner

Perenner ska användas i begränsad skala. Perenner projekteras främst i de parker där en hög skötselnivå kan argumenteras som exempelvis i stadspark eller stadsdelspark. Tåliga och lämpade perenner utan större skötselanspråk kan dock väljas i andra sammanhang om det finns speciella skäl.

Vid användandet av perenner bör ett marktäckande skikt eftersträvas för att minimera ogräsväxt och därigenom minska skötselkostnaderna. Val av art och deras avstånd mellan varandra bör anpassas till befintlig jord och rådande ståndortsförhållanden.

Eftersom perenner generellt ger en ökad driftkostnad är det viktigt att särskild hänsyn tas vid vilket/vilka val av sorter som ska ingå i en plantering så att dessa anpassas efter växtkraft och spridningsförmåga samt krav på vatten-, näring- och sol-/skuggbehov. Jorden bör föreskrivas vara lucker och innehålla organiskt material i form av väl brunnen kompost för att medge en god etablering av växterna, se även 3.3.2 Växtbäddar och jordar.

Lökväxter och sommarblommor

Vid nyplantering placeras lökväxter med fördel i anslutning till träd, buskage eller planteringar. Lökväxter ska inte projekteras in i gräsytor som klipps kontinuerligt. Detta dels för att undvika att gräset konkurrerar ut löken, dels för att underlätta för gräsklippning eftersom lökens blad och fröställningar inte får klippas förrän dessa har avmognat.

Sommarblommor används bara som tillfällig utsmyckning på platser/ytor där högintensiv nyttjande sker alternativt där de uppmärksammas eller upplevs av många. Sommarblommor ska endast användas där de kan skötas ur ett godkänt arbetsmiljöperspektiv.

Mottagningskontroll

För att säkerställa kvalitén på beställt växtmaterial ska en mottagningskontroll föreskrivas. Se Checklista för mottagningskontroll. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plantering och uppbindning

Lökar bör föreskrivas att planteras mellan 15 augusti och 30 september.

Sidan publicerades