Gatunamnskyltar och nummerskyltar

Fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren (där fastigheten upplåts med tomträtt) har vissa regler att ta hänsyn till när det gäller adresskyltar.

Gatunamnskyltar

Skyltar med gatans eller den allmänna platsens namn, ska alltid finnas där gata korsar gata eller där gata utmynnar i gata, allmän väg eller i annan allmän plats. Detta gäller även där kvarter eller tomt gränsar mot allmän plats vid gata.

Umeå kommun, Gator och parker ansvarar för inköp och uppsättning av gatunamnskyltar på de gator kommunen är väghållare. De ansvarar också för drift och underhåll av skyltarna.

Adressnummerskylt

Fastighet med adressnummer ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats och höjd, vid fastighetens ingång eller infart. Den ska vara väl synlig från den gata, väg eller allmänna plats som adressnumret avser.

Fastighetsägaren köper in, sätter upp och ansvarar för att skylten underhålls och med lätthet kan läsas.

Namngivning och adressättning

Namngivning och adressättning

Kontakt

Felanmälan gatunamnskylt

Gator och parker
090-16 14 61
gatorochparker@umea.se

Sidan publicerades