Avgifter

Beläggning

Avgifter för beläggning, se beläggningsprislista nedan.

​Trafikanordningsplan

Godkännande av trafikanordningsplan är avgiftsfri.

Återställningsarbeten i gatumark

Till grund för debitering ligger kommunens beläggningsprislista.

Återställningsarbeten i huvud- och bussgator

Vid återställning enligt Tekniska krav vid återställning av slitlager i offentlig plats, tekniska krav figur 2-7 debiteras för både första och andra återställningen vid första utförandet. Ersättning tas ut för standardsänkning och framtida underhållskostnader enligt fastställd prislista. Ersättning räknas på hela den återställda ytan.

Lokalgator, gång- och cykelvägar och gångbanor

Återställningen av slitlager sker i en etapp. Ersättning tas ut för standardsänkning och framtida underhållskostnader enligt fastställd prislista. Ersättning räknas på hela den återställda ytan.

Återställning i park och naturmark

Till grund för debitering ligger Samhällsbyggnads à-prislista för parkarbeten.

Träd och buskar, som inte kan bevaras eller skadas ska ersättas enligt gällande värderingsinstrument.
Se återställningsprislista nedan.

Sidan publicerades