Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd

Ansökan skickas in senast 31 oktober för verksamhet som ska genomföras under kommande år.

Med verksamhetsstödet vill kommunen främja folkhälsan hos prioriterade grupper bland Umeås medborgare.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister och som varit verksam i minst ett år.

Om stödet

Med stödet vill kommunen

 • uppmuntra föreningar att ta initiativ till folkhälsofrämjande aktiviteter
 • stimulera ungdomars inflytande och delaktighet samt även ungdomars möjlighet att engagera sig i politiska frågor och skapa en diskussion och debatt som styrs av ungdomar
 • stimulera föreningar som inkluderar personer med fysisk, psykisk, eller intellektuell funktionsnedsättning i sin ordinarie verksamhet
 • stimulera föreningar som långsiktigt och aktivt jobbar med integrationsinsatser såsom språk och samhälls­orienterande aktiviteter.


Målsättning med stödet är att

 • främja en god folkhälsa för prioriterade grupper
 • förebygga olika hälsoproblem
 • stödja utsatta målgrupper
 • engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet
 • stötta ungdomar att engagera sig i politiska frågor
 • öka mångfalden i föreningslivet
 • göra verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Så ansöker och redovisar din förening

Ansökan görs i första hand digitalt senast 31 oktober för utbetalning nästkommande år. I ansökan ska följande beskrivas för kommande verksamhetsår

 • budget
 • aktivitetsplan.

Dessutom ska föreningen bifoga senaste

 • årsmötesprotokollet
 • verksamhetsberättelsen
 • revisionsberättelsen
 • resultat- och balansräkningen.

Kompletterande handlingar kan komma att begäras in vid behov.

Villkor för att få stöd

Det är fritidsnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd. Verksamheten ska rikta sig till någon av följande prioriterade grupper:

 • Barn och ungdomar i åldern 7–25 år.
 • Politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i kommunfullmäktige.
 • Personer med funktionsnedsättning och nyanlända i alla åldrar.

Insatser som prioriteras är bland annat årligen planerad verksamhet som

 • är öppen och lättillgänglig för många som till exempel prova på, drop-in eller spontanverksamhet, särskilt på helgkvällar
 • erbjuder fritidsaktiviteter och läger för barn och unga vid skollov
 • skapar möjlighet för unga att prova en ledarroll
 • bidrar till aktiviteter för de prioriterade grupperna med särskilt fokus på deltagare med lägre socioekonomisk situation än genomsnittet
 • aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet
 • förbättrar fysisk och psykisk hälsa
 • stimulerar till förbättrad rörelserikedom
 • inkluderar personer med funktionsnedsättning i föreningslivet
 • bidrar till integration för nyanlända.

Verksamheten ska bedrivas i en drogfrimiljö.

Föreningar som får årligt verksamhetsstöd från andra nämnder än fritidsnämnden samt föreningar som erhåller årligt verksamhetsstöd för rättighetsfrågor kan inte få detta stöd. Stödet ska också vara karaktären särskilda insatser som inte täcks av verksamhetsstödet Aktivitetsstöd ungdom.

Stödet till politiska ungdomsförbund utgår i form av ett grundbidrag och ett bidrag baserat på moderpartiets mandat i kommunfullmäktige.

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.